Members

Chair­per­son:

Deputy Chair­per­sons:

Mem­bers of BTU for whom Lit­er­ary Trans­la­tion is their primary sec­tion

Mem­bers of BTU for whom Lit­er­ary Trans­la­tion is their sec­ond­ary sec­tion

 • Aglika Yos­i­fova Markova
 • Alina Kara­han­ova
 • Ana Sto­eva Dimova
 • Ani Levi (Anushka Heskiya Levi)
 • Ant­on­iya Parche­va
 • Asen Vasilev Zid­arov
 • Bozhko Vasilev Bozhkov
 • Elena Dimitrova Uzun­ova
 • Elis­aveta Todorova Kuz­man­ova
 • Eliy­ana Dimitrova Genche­va
 • Emanuel Geor­giev Ikonomov
 • Emil­ia Emi­lova Koralova-Stoeva
 • Emiliya Ilieva Mihaylova
 • Erika Geor­gieva Laz­arova
 • Evgen­iya Kon­stantinova Kotova
 • Fedya Raykova Filkova-Kancheva
 • Georgi Ivan­ov Rachev
 • Hristina Andonova Bal­aban­ova
 • Ili­ana Mihaylova Vladova
 • Ivan Bog­dan­ov Doychinov
 • Ivanka Stoy­an­ova Vaseva-Kadankova
 • Kon­stantsa Tsvetkova Dyankova
 • Kristina Kon­stantinova Lefterova-Staynova
 • Kunka Damy­an­ova Gen­kova
 • Lily­ana Asen­ova Dikova
 • Lyud­m­ila Evgenieva Pet­rakieva
 • Lyud­m­ila Kru­mova Grig­orova
 • Manuel Adelino Souza Du Nas­i­mento
 • Mar­gar­ita Kru­mova Doneva
 • Maria Niko­lova Petkova-Bazelkova
 • Maria Pet­rova Pachkova-Dimitrova
 • Maria Viche­va Doneva
 • Nikolay Dimitrov Kraev
 • Petar Velchev Velchev
 • Ruzha Genche­va Uzunova-Yoncheva
 • Stan­imir Bor­isov Delchev
 • Svetoslav Geor­giev Piper­ov
 • Teodora Ivan­ova Dav­idova
 • Urshula Milchevska-Gaydardzhieva
 • Vasil Boy­an­ov Atanasov
 • Veselina Dimitrova Donche­va
 • Viol­eta Aleksandrova Pavlova
 • Viol­eta Veselinova Peneva
 • Vladi­mir Tsonev Ganev
 • Yanko Kon­stantinov Bachvarov
 • Yonka Marinova Nay­den­ova
 • Zhanna Niko­lova Ginkova-Kostova