Hristo Ivanov Popov

Work­ing lan­guages: Ser­bi­an, Croa­tian, Rus­si­an, Belor­us­si­an

Short bio­graphy: Hristo Pop­ov, born in 1940 in Deb­nevo, stud­ied Slavic Philo­logy in Sofia. He worked as an edit­or for Bul­gari­an Nation­al Radio. From 2003 to 2005 he was Chief Sec­ret­ary of the Bul­gari­an Trans­lat­ors’ Uni­on. Hristo Pop­ov is an edit­or­i­al mem­ber of the journ­al for for­eign lit­er­at­ure and the art of trans­la­tion, Pan­or­ama. He trans­lates lyr­ics from the Slavic lan­guages into Bul­gari­an.

Selec­ted trans­la­tions:

 • Иван Франко. Избрани творби. Превод от украински. София: Народна култура, 1981 (в колектив);
 • Янка Купала. Якуб Колас. Избрани творби. Превод от белоруски. София: Народна култура, 1982 (в колектив);
 • Максим Багданович. Златни струни. Превод от белоруски. София: Народна култура, 1984 (съставителство и превод);
 • Яугения Янишчиц. Твоето присъствие. Превод от белоруски. София: Панорама, 1998 (съставителство, превод с колектив);
 • Антология на белоруската поезия. София: Панорама, 2000 (редактор, превод с колектив);
 • Миодраг Павлович. Любомир Симович. Борислав Радович. Милутин Петрович. Слободан Зубович. Душко Новакович. Владимир Копицил. Радмила Лазич. Васа Павкович. Милован Марчетич. Гордана Чирянич. Снежана Минич. Гойко Божкович. Превод от сръбски. Ниш: Мост, бр. 175/176, 2003;
 • Антология на белоруската проза. София: Илинда-Евтимов, 2005 (в колектив);
 • Дмитрий Биков. Борис Пастернак. Превод от руски (с Мария Петкова). София: Рива, 2009;
 • Миле Стоич. Небесен пансион. Превод от хърватски. София: Панорама, 2012 (съставителство и превод);
 • Иван Бурсов. Приказки, пълни с чудеса. Превод от руски. София: Отечество, 1984
 • Агния Барто. Червенушка. Превод от руски. София: Отечество, 198;
 • Лина Костенко. Бъзовият цар. Превод от украински. София. Отечество. 1990;
 • Гвидо Тарталя. Светулка край морето. Превод от сръбски. София: Отечество, 1990.

Con­tact: hristopopov@abv.bg