Vera Deyanova / Wera Dejanowa

Work­ing lan­guages: Pol­ish

Field of work: poetry, essay, drama; his­tor­ic­al, soci­olo­gic­al, theo­lo­gic­al texts

Short bio­graphy: Born 7th of March 1946, Sofia.

Edu­ca­tion: 1964–1969 – St. Clem­ent Ohrid­ski Uni­ver­sity of Sofia, Fac­ulty of Slavic Philo­lo­gies – MA in Bul­gari­an and His­tory; 1976–1979 – Uni­ver­sity of Warsaw, PhD in Soci­ology and Cul­ture.

Pro­fes­sion­al exper­i­ence: edit­or of cul­tur­al and edu­ca­tion­al pro­grams of Bul­gari­an Nation­al Radio (1972–1993); edit­or of “Soci­olo­gic­al Prob­lems Quarterly” of Insti­tute of Soci­ology, Bul­gari­an Academy of Sci­ences (1996–2003).

Selec­ted trans­la­tions:

 • Czeslaw Milosz – Zniewo­lony umysł (The Cap­tive Mind), Piesek przy­drożny (Road­side Dog), Na brzegu rzeki (Facing the River, Selec­ted Poems), Rok myśli­wego (The Hunter’s Year);
 • Zbig­niew Her­bert – Potęga smaku (The Power of the Taste, Selec­ted Poems), Bar­bar­zyńca w ogrodzie (The Bar­bar­i­an in the Garden), Mart­wa natura z wędz­idłem (Still Life with Bridle);
 • Rysz­ard Krynicki – Kam­ień, szron; Mag­netyczny punkt (Stone, Rime; Mag­net­ic Point);
 • Ewa Lipska – Wakacje miz­an­tropa (The Vaca­tions of the Mis­an­thrope), Droga Pani Schubert (Dear Mis­sis Schubert);
 • Tadeusz Różewich – Nożyk pro­fe­sora (The Professor’s Knife).

Awards:

 • 1995 – Bul­gari­an Trans­lat­ors’ Uni­on Annu­al Reward – for Ewa Lipska’s Selec­ted Poems
 • 1998 - Zasłużony dla kul­tury pol­skiej (Order Mer­it Cul­tur­al)
 • 2000 - Krzyż Kawaler­ski Orderu Zasługi Rzeczy­po­spolitej Pol­ski (Crux Hon­our­able of O.M. of the Repub­lic Poland)
 • 2004 – Bul­gari­an Trans­lat­ors’ Uni­on Annu­al Reward – for Zbig­niew Herbert’s Selec­ted Poems
 • 2008 – Nom­in­a­tion for Christo G. Dan­ov Annu­al Reward – for Zbig­niew Herbert’s Still Life with Bridle
 • 2014 – Pol­ish Annu­al Reward of ZAiKS

Con­tact:  vdejan@abv.bg