Ана Неделчева Нанева

Работ­ни ези­ци: анг­лийс­ки и български

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: хума­ни­та­рис­ти­ка, худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра и фил­мов превод

Крат­ка биог­ра­фия:

https://prevodana.wordpress.com

Обра­зо­ва­ние:

 • Бака­ла­вър по спе­ци­ал­ност „Анг­лийс­ка фило­ло­гия“, Софийс­ки уни­вер­си­тет „Св. Кли­мент Охрид­с­ки“, София
 • Магис­тър по спе­ци­ал­ност „Мето­ди­ка на чуж­до­е­зи­ко­во­то обу­че­ние“, Софийс­ки уни­вер­си­тет „Св. Кли­мент Охридски“
 • Магис­тър по спе­ци­ал­ност „Арт­ме­нидж­мънт“, Ака­де­мия за музи­кал­но, тан­цо­во и изоб­ра­зи­тел­но изкус­т­во, Плов­див

Избра­ни пре­во­ди:

Кни­ги:

 • Zhana Veselinova, The Little Strawberry Fairy, CreateSpace Independent Publishing Platform (Amazone.de), 2017
 • Томи Грий­ну­олд, Наръч­ник на Чар­ли Джо Джак­сън за пови­ша­ва­не­то на оцен­ка­та, Artline Studios, 2016
 • Лиза Чани, Chanel: Живо­тът ѝ отбли­зо, A&T Publishing, 2015
 • Томи Грий­ну­олд, Наръч­ник на Чар­ли Джо Джак­сън как да не четеш, Artline Studios, 2015
 • Шани Пет­рофф, Дяво­ли­та: На тат­ко мал­ко­то ангел­че, Artline Studios, 2013
 • Дани­ел Смит, 100 мес­та, кои­то нико­га няма да посе­ти­те: Достъ­път – стро­го забра­нен! (гла­ви 52–77 и 90), A&T Publishing, 2013

Фил­ми:

 • Завръ­ща­не на ост­ро­ва на Ним, Universal Pictures International UK, 2013 – пре­вод по темплейт
 • Любов­та е опи­ат, 20th Century Fox, 2011 – пре­вод по темплейт
 • Живот и дълг, Сте­фа­ни Блек, 2009 – пре­вод и субтитри
 • Чер­но Зла­то, Марк Фран­сис и Ник Фран­сис, 2009 – пре­вод и субтитри
 • Леген­да­та за пия­ния майс­тор, Чиа-Лян Лиу, 2009 – пре­вод по темплейт
 • Живо­тът на сту­де­нок­ръв­ни­те, еп. 2, Би Би Си, При­ро­до­на­у­чен отдел, 2008 – пре­вод и суб­тит­ри (без вре­ме­на)
 • Голе­ми­те надеж­ди, еп. 2–4, Би Би Си, 2008 – пре­вод и суб­тит­ри (без вре­ме­на)

Дан­ни за кон­такт: ana.mineva@gmail.com; тел: 0897 26 88 02