Monthly Archives: April 2019

Венцеслав Константинов: Самопризнанията на един изкушен изкусител

Пред­ла­га­ме прост­ран­но интер­вю на Емил Басат с Вен­цес­лав Кон­с­тан­ти­нов, със­та­ве­но от поре­ди­ца по-крат­ки интер­вю­та, взи­ма­ни по раз­лич­но време.

Пър­во­на­ча­лен, неко­ри­ги­ран от Вен­цес­лав Кон­с­тан­ти­нов, вари­ант на раз­го­во­ра е вклю­чен в „Пре­во­дът — лица и мас­ки“ (кни­га вто­ра) на Емил Басат. Тук за пръв път интер­вю­то се пуб­ли­ку­ва в окон­ча­тел­ния си, редак­ти­ран вид. 

Може­те да го сва­ли­те оттук.

In memoriam: Венцеслав Константинов (1940–2019)

Венцеслав КонстантиновС тъга съоб­ща­ва­ме, че на 22.04. ни напус­на Вен­цес­лав Кон­с­тан­ти­нов, вещ и все­от­да­ен изсле­до­ва­тел, пре­по­да­ва­тел и пре­во­дач на нем­с­ко­е­зич­ни­те лите­ра­ту­ри у нас. На него дъл­жим без­чет пре­въз­ход­ни пре­во­ди на поетич­ни, про­за­ич­ни и дра­ма­тур­гич­ни про­из­ве­де­ния на клю­чо­ви нем­с­ко­е­зич­ни авто­ри, сред кои­то Бер­толт Брехт, Макс Фриш, Хайн­рих Бьол, Фрид­рих Дюрен­мат, Хер­ман Хесе, Сте­фан Цвайг, Ерих Мария Ремарк, Лион Фойх­т­ван­гер, Ерих Кес­т­нер, Рай­нер Мария Рил­ке. Вен­цес­лав Кон­с­тан­ти­нов е автор на десет­ки ста­тии, есе­та и ради­оп­ре­да­ва­ния, със­та­ви­тел е на реди­ца сбор­ни­ци и анто­ло­гии. Лич­но­то му твор­чес­т­во обхва­ща кни­ги с афо­риз­ми, поезия и проза.

Носи­тел е на наци­о­нал­ни и меж­ду­на­род­ни награди.

При­но­сът на Вен­цес­лав Кон­с­тан­ти­нов за пре­во­да и рецеп­ци­я­та на нем­с­ко­е­зич­ни­те лите­ра­ту­ри у нас е изклю­чи­те­лен. Прекла­ня­ме се пред него­вия талант, еру­ди­ция и неу­мо­ри­мост. Свет­ла памет!

При­пом­ня­ме интер­вю на Огнян Стам­бо­ли­ев с Вен­цес­лав Кон­с­тан­ти­нов, пра­ве­но в края на 80-те години.

Ново ръководство

През април 2019 г. за пред­се­да­тел на сек­ция „Худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра и хума­ни­та­рис­ти­ка“ беше избра­на Миле­на Попо­ва. Ней­ни замес­т­ник-пред­се­да­те­ли са Вла­ди­мир Молев и Тео­до­ра Цан­ко­ва.

Вечер в памет на Христос Папуцакис, издал „Антология на балканската поезия „Хемус“

На 30 март в Ака­де­ми­я­та за изящ­ни изкус­т­ва в Ати­на се със­тоя вечер в памет на изда­те­ля Хрис­тос Папу­ца­кис (1934–2009), коя­то бе откри­та с при­вет­с­тве­ни думи от ней­ния рек­тор худож­ни­ка Панос Хара­лам­бус. В дис­ку­си­я­та взе­ха учас­тие жур­на­лис­ти, соци­о­лог, исто­рик, общес­т­ве­ни лич­нос­ти, рабо­ти­ли с Хр. Папу­ца­кис по раз­лич­но вре­ме и в раз­лич­ни посо­ки, най-вече в изда­ва­но­то от него дву­сед­мич­но спи­са­ние за поли­ти­ка и кул­ту­ра „Анди“ (1972–2008), напи­са­ло исто­рия в гръц­ко­то пуб­ли­цис­тич­но сло­во: минис­тъ­рът на обра­зо­ва­ни­е­то, изслед­ва­ни­я­та и веро­из­по­ве­да­ни­я­та Кос­тас Гав­рог­лу, Или­ас Нико­ла­ко­пу­лос – зам.председател на Гръц­ка­та фон­да­ция за кул­ту­ра и про­фе­сор еме­ри­тус в Атин­с­кия уни­вер­си­тет „Йоа­нис Капо­дис­т­ри­ас“, кари­ка­ту­рис­тът Янис Йоа­ну, жур­на­лис­тът Янис Фло­рос, док­то­рът на исто­ри­чес­ки­те науки Тана­сис Галос, завеж­дащ архи­ва на сп. „Анди“, и Здрав­ка Михай­ло­ва, ели­нист и лите­ра­ту­рен пре­во­дач, коя­то гово­ри за „Анто­ло­ги­я­та на бал­кан­с­ка­та поезия „Хемус“ като начин за дирек­т­но културно/литературно общу­ва­не меж­ду бал­кан­с­ки­те народи.

Пър­ви­ят брой на спи­са­ние „Анди“ (‘Αντί’-гр. озна­ча­ва „кон­т­ра, анти“) изли­за през май 1972 г. по вре­ме на воен­на­та хун­та и то е спря­но. Изда­ва­не­то му е възоб­но­ве­но на 7 сеп­тем­в­ри 1974 г., непос­ред­с­тве­но след пада­не­то на режи­ма на пол­ков­ни­ци­те и изли­за до 2008 г. -Днес архи­вът на спи­са­ни­е­то е напъл­но диги­та­ли­зи­ран и достъ­пен за чита­те­ли и изсле­до­ва­те­ли на сай­та на уни­вер­си­те­та за соци­ал­ни науки „Пан­ди­он“ в Ати­на.

Здрав­ка Михай­ло­ва за Анто­ло­ги­я­та на бал­кан­с­ка­та поезия „ХЕМУС“
Continue reading

АТЕЛИЕ ПО ПРЕВОД: СОФИЯ, 31 май‑2 юни 2019

Фон­да­ция „Ели­за­бет Кос­то­ва“ (ФЕК) и Съю­зът на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия (СПБ) за деве­та поред­на годи­на орга­ни­зи­рат съв­мес­т­но Ате­лие по пре­вод, насо­че­но към пре­во­да­чи в ранен или сре­ден етап на про­фе­си­о­нал­но развитие.

I. ПРОГРАМА:

Таз­го­диш­но­то изда­ние на Ате­ли­е­то по пре­вод ще про­те­че под фор­ма­та на трид­нев­на интен­зив­на обу­чи­тел­на програ­ма, коя­то ще се осъ­щес­т­ви под ръко­вод­с­тво­то на утвър­де­ни спе­ци­а­лис­ти в област­та на пре­во­да и ще вклю­чи лек­ции и прак­ти­чес­ки упраж­не­ния. Работ­ни­те ези­ци, необ­хо­ди­ми за учас­тие в програ­ма­та, са бъл­гар­с­ки и английски.
Програ­ма­та ще вклю­чи пре­вод на про­за, поезия и дра­ма. За чет­вър­та поред­на годи­на ще бъде орга­ни­зи­ран пре­во­да­чес­ки слам, отво­рен за публика.

II. ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Ангел Игов, Андже­ла Родел, Еду­ард Мор­ган, Зел­ма Ката­лан, Кор­не­лия Сла­во­ва, Надя Раду­ло­ва и Тео­до­ра Гандева.

III. ВРЕМЕ И МЯСТО:
Ате­ли­е­то ще се про­ве­де на 31 май, 1 юни и 2 юни (петък, събо­та и неде­ля) 2018 г. в гр. София.

IV. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1) Попъл­нен фор­му­ляр за кан­ди­дат­с­тва­не (на бъл­гар­с­ки език). Фор­му­ля­ра може­те да наме­ри­те ТУК.
2) Текст, пре­ве­ден на бъл­гар­с­ки език. Може­те да избе­ре­те един от след­ни­те два: The Pamphlet от Еду­ард Мор­ган или Leading Man от Крис­то­фър Кас­те­ла­ни.

V. КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Попъл­не­ния фор­му­ляр за кан­ди­дат­с­тва­не и пре­ве­де­ни­те тек­с­то­ве, запи­са­ни в един файл, изпра­те­те на имейл: silieva@ekf.bg до 17:00 ч. на 30 април (втор­ник) 2019. Моля, въве­де­те като тема на имей­ла: „Ате­лие по пре­вод – 2019“.

VI. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ:
Всич­ки кан­ди­да­ти ще полу­чат извес­тие по имейл, че кан­ди­да­ту­ра­та им е получена.
Одоб­ре­ни­те за учас­тие кан­ди­да­ти ще бъдат уве­до­ме­ни по имейл до 20 май (поне­дел­ник) 2019.

VII. ТАКСА-УЧАСТИЕ:
Все­ки одоб­рен кан­ди­дат ще тряб­ва да запла­ти так­са-учас­тие в раз­мер на 100.00 лв.

VIII. ХРАНА, НАСТАНЯВАНЕ И ТРАНСПОРТ:

ФЕК ще орга­ни­зи­ра обяд и кафе-пау­зи за всич­ки учас­т­ни­ци в програ­ма­та. Учас­т­ни­ци от дру­ги насе­ле­ни мес­та ще тряб­ва сами да се погри­жат за сво­и­те тран­с­порт и наста­ня­ва­не в София с цел учас­тие в програмата.

IX. УДОСТОВЕРЕНИЕ:
Всич­ки успеш­но завър­ши­ли кур­са учас­т­ни­ци ще полу­чат удостоверения.

X. КОНТАКТ:
Симо­на Или­е­ва, коор­ди­на­тор, Фон­да­ция „Ели­за­бет Кос­то­ва“: silieva@ekf.bg.

Ате­ли­е­то по пре­вод се реа­ли­зи­ра в рам­ки­те на програ­ма­та Сто­ли­цаЛите­ра­ту­ра (2019) на Фон­да­ция „Ели­за­бет Кос­то­ва“ и се осъ­щес­т­вя­ва с под­кре­па­та на Сто­лич­на общи­на и Фон­да­ция „Аме­ри­ка за Бъл­га­рия“. Про­ек­тът е част от Кален­да­ра на кул­тур­ни­те съби­тия на Сто­лич­на общи­на за 2019 г.