Начало

Сек­ция „Худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра и хума­ни­та­рис­ти­ка” към Съю­за на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия обе­ди­ня­ва пре­во­да­чи­те на худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра и хума­ни­та­рис­ти­ка от чуж­ди ези­ци на бъл­гар­с­ки и от бъл­гар­с­ки на чуж­ди езици.

Съоб­ще­ни­я­та за акту­ал­ния живот на сек­ци­я­та — ново­из­лез­ли пре­во­ди на ней­ни чле­но­ве, ини­ци­а­ти­ви, съби­тия и др. — се пуб­ли­ку­ват в руб­ри­ка „Нови­ни“. Гру­па­та във Фейс­бук е отво­ре­но мяс­то за раз­мя­на на инфор­ма­ция и дискусии.

Усло­вия за член­с­т­во в секцията


Водещи новини