Daily Archives: May 4, 2019

Counterpoint/Contrepoint

Пър­ви­ят брой на ново­съз­да­де­но­то елек­т­рон­но спи­са­ние на Евро­пейс­кия съвет на асо­ци­а­ци­и­те на лите­ра­тур­ни­те пре­во­да­чи Counterpoint/Contrepoint е вече факт. То ще изли­за два пъти годиш­но, на анг­лийс­ки и френ­с­ки, и е пред­наз­на­че­но за все­ки, кой­то има инте­рес към лите­ра­тур­ния пре­вод. То ще пред­ста­вя инфор­ма­ция как­то за дей­ност­та на ЕСАЛП, така и за лите­ра­тур­ния пре­вод в Евро­па изобщо.

Може­те да сва­ли­те спи­са­ни­е­то оттук, а ако жела­е­те да се або­ни­ра­те и да полу­ча­ва­те Counterpoint/Contrepoint в лич­на­та си поща, може­те да въве­де­те дан­ни­те си тук.