Daily Archives: May 29, 2019

Прекратява се делото, заведено от Владко Мурдаров

Пора­ди нея­вя­ва­не на час­т­ния тъжи­тел или на негов про­це­су­а­лен пред­ста­ви­тел, на осно­ва­ние чл. 250 от НПК пър­во­ин­с­тан­ци­он­ни­ят съд е  прекра­тил нака­за­тел­но­то про­из­вод­с­тво по дело­то за оби­да и кле­ве­та, заве­де­но от Влад­ко Мур­да­ров сре­щу Иво Панов (пред­се­да­тел на СПБ за пери­о­да 2016–2019), Анна Злат­ко­ва (пред­се­да­тел на Коми­си­я­та по про­фе­си­о­нал­на ети­ка за пери­о­да 2016–2019) и Гер­га­на Фър­ко­ва (гер­ма­нист, изгот­вил екс­пер­т­ни мне­ния за заим­с­т­ва­не на чуж­ди пре­во­ди на про­из­ве­де­ния от Йозеф Рот и Артур Шницлер).
В хода на про­из­вод­с­тво­то по иска­не на час­т­ния тъжи­тел е  назна­че­на съдеб­но-лин­г­вис­тич­на екс­пер­ти­за. Екс­пер­т­но­то заклю­че­ние на вещо­то лице – д‑р Иван Попов, гла­вен асис­тент в катед­ра „Гер­ма­нис­ти­ка и скан­ди­на­вис­ти­ка“ (СУ), потвър­ж­да­ва ста­но­ви­ща­та на СПБ.