Копринка Драгоева Червенкова

Работ­ни ези­ци: анг­лийс­ки, руски

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: лите­ра­ту­ра, фил­ми, пра­во, търговия

Крат­ка биог­ра­фия: Рус­ка гимназия

Анг­лийс­ка фило­ло­гия в СУ „Св.Климент Охридски”

Избра­ни пре­во­ди: Данъ­чен речник

Две кни­ги на Дани­ел Стийл

Още чети­ри кни­ги худо­жес­т­ве­на литература

Фил­ми в БНТ от анг­лийс­ки и руски

Бъл­гар­с­ки фил­ми от бъл­гар­с­ки на английски

Дан­ни за кон­такт:

email: koprinka4@abv.bg