Daily Archives: December 10, 2016

Ангел Игов и Маргарита Дограмаджян отличени с наградите “Кръстан Дянков”

Имаме удо­вол­с­т­ви­ето да съоб­щим, че на тържествена церемония на 9.12.2016 г.в Цен­търа за кул­тура и дебат „Чер­ве­ната къща” двама наши колеги бяха удостоени с престижните отличия “Кръстан Дянков”. Носи­те­лят на Голя­мата наг­рада „Кръс­тан Дян­ков” 2016 г. е Ангел Игов за превода си на “Колекционерът на изгубени неща” от Джеръми Пейдж (изд. “Smart Books”, 2015). Носител на Спе­ци­ал­ната наг­рада „Кръс­тан Дян­ков” 2016 г. е Маргарита Дограмаджян за пре­вода си на “Котешката маса” от Майкъл Ондатджи (изд. “Лъчезар Минчев”, 2015). Честито на двамата колеги!

Таз­го­диш­ното жури на наг­ра­дата „Кръс­тан Дян­ков” беше в със­тав: проф. Аме­лия Личева, доц. д-р Александра Главанакова и доц. д-р Зелма Каталан.

Годиш­ната наг­рада за пре­вод „Кръс­тан Дян­ков” е учре­дена през 2007 г. от Фон­да­ция „Ели­за­бет Кос­това” и се дава за пре­вод от анг­лийски на бъл­гар­ски език на съв­ре­ме­нен роман с висока лите­ра­турна стой­ност. Повече за наг­ра­дата можете да нау­чите тук .