Екатерина Василевна Солнцева-Накова

Работ­ни ези­ци: рус­ки  и полски;

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: Худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра; хума­ни­та­рис­ти­ка; играл­ни филми;.

Крат­ка биог­ра­фия: Е. Солн­це­ва е редак­тор при ФСФ в СУ ”Св.Климент Охрид­с­ки” и задо­чен док­то­рант по спе­ци­ал­ност­та ”Лин­г­вис­ти­ка на тек­с­та”. Изслед­ва „Ези­ко­ви­те сте­ре­о­ти­пи в науч­ни­те тек­с­то­ве вър­ху мате­ри­ал от рус­ки, пол­с­ки и бъл­гар­с­ки науч­ни рецензии”.Завършила е Сла­вян­с­ка фило­ло­гия-поло­нис­ти­ка в СУ със вто­ра спе­ци­ал­ност рус­ки език, а през 2015 г. завър­ши магис­т­ра­ту­ра по спе­ци­ал­ност­та ”Лите­ра­ту­ра, кино и визу­ал­на кул­ту­ра” при ФСФ в СУ. Освен това е завър­ши­ла курс по менидж­мънт в сфе­ра­та на кул­ту­ра­та, наука­та и обра­зо­ва­ни­е­то при Цен­тъ­ра по кул­ту­роз­на­ние на Фило­соф­с­кия факул­тет при СУ и е защи­ти­ла про­ек­та ”Изток-Запад”.

Била е на спе­ци­а­ли­за­ция при вар­шав­с­кия уни­вер­си­тет през 1978, 1979 и 1980 г. с научен ръко­во­ди­тел проф. Рох Сули­ма. През 1994 г. е била на стаж при Пол­с­ка­та ака­де­мия на науки­те по пока­на на проф. Тере­за Добжин­с­ка в Инс­ти­ту­та за лите­ра­тур­ни про­уч­ва­ния със съдейс­т­ви­е­то на пол­с­ка­та фон­да­ция „Сефан Бато­ри”. През 1996 г. по пока­на на проф. Ста­нис­лав Гай­да е била на спе­ци­а­ли­за­ция в гр. Опо­ле в Инс­ти­ту­та по сла­вян­с­ки фило­ло­гии със съдейс­т­ви­е­то на Фон­да­ция „Отво­ре­но общес­т­во”, а през 1998 г. по пока­на на проф. О. Д. Мит­ро­фа­но­ва- рек­тор по наука е спе­ци­а­ли­зи­ра­ла в Мос­к­ва – Инс­ти­ту­та Пуш­кин със финан­со­ва­та под­кре­па на „Отво­ре­но общество”.

През 2001 г. пече­ли кон­курс за гр. Кра­ков – Яге­лон­с­кия уни­вер­си­тет пред пол­с­ка­та Фон­да­ция „Кра­ли­ца Ядви­га” и рабо­ти над про­ек­та ”Апе­тит за про­мя­на”. Пре­веж­да и е със­та­ви­тел на целия брой на сп.”Критика”, посве­тен на пол­с­ка­та лите­ра­тур­на критика.

Избра­ни пре­во­ди:

  • Адам Бах­дай, “Аз и пилотът”/от пол­с­ки език/, Изд.”Отечество” С., 1985;
  • ”Мелек-ханъм” от Осман бей, Уни­вер­си­тет­с­ко изда­тел­с­т­во С.,1996;
  • Тур­с­ки­те Харе­ми” от Мелек –ханъм, Изд.”Изток-Запад, С., 2000 г;
  • Сп. Кри­ти­ка, „Апе­тит за про­мя­на, посве­те­но на пол­с­ка­та лите­ра­тур­на кри­ти­ка (Кри­ти­чес­ки­те откъ­си от Йежи Яжемб­с­ки, Кши­щоф Уни­лов­с­ки, Дари­уш Новац­ки, Лешек Шару­га, Роберт Оста­шев­с­ки, Анна Нашки­лов­с­ка, Анджей Ваш­ке­вич и Анджей Скрендо).

Рабо­ти­ла е като извън­ща­тен пре­во­дач от рус­ки и пол­с­ки език при СБЖ, СБП, Съю­за на кине­ма­тог­ра­фис­ти­те в Бъл­га­рия, Проф­съ­ю­зи­те, Сту­дент­с­кия дом, НАТФИЗ, БНФ, Дома на кино­то в София, меж­ду­на­род­ния отдел на Коми­те­та за кул­ту­ра и Пре­веж­да­ла е всич­ки рус­ки и пол­с­ки играл­ни фил­ми във Фил­мо­теч­но кино „Одеон”-София от 1975–2008 г.

Дан­ни за кон­такт: email: solnceva@yahoo.com