Честит 24 май!

Скъ­пи коле­ги, чес­тит да ни е Денят на бъл­гар­с­ка­та просве­та и кул­ту­ра и на сла­вян­с­ка­та писменост!

Съю­зът на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия Ви желае мно­го здра­ве, радост и успе­хи в претво­ря­ва­не­то на словото!