Daily Archives: June 20, 2018

ЕСАЛП публикува Указания за справедливи договори

На 10 май 2018 г. Общото събрание на Европейския съвет на асоциациите на литературните преводачи (ЕСАЛП) прие Указания за справедливи договори като средство за установяване на добри практики в областта на превода на художествена литература и хуманитаристика. Указанията са изработени въз основа на Хексалога за добри практики, публикуван от ЕСАЛП през май 2011 г.

Указанията обръщат особено внимание на отстъпването на права, моралното право, възнаграждението, отчетността, приемането на превода и гаранциите за издателите, като включват бележка и за „договорите за възлагане на изработване на произведение“.

Указанията са предназначени за преводачите и техните сдружения, но целият сектор на книгоиздаването може да извлече полза от тях. Според ЕСАЛП справедливи договори, равнопоставени отношения и добри материални и нематериални условия за труд на преводачите са необходимо изискване за качествения превод на художествена литература и хуманитаристика.