Monthly Archives: May 2018

Конкурс за годишните награди за превод на СПБ

Ува­жа­е­ми  изда­те­ли, кри­ти­ци, цени­те­ли на доб­рия превод,

Съю­зът на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия Ви кани да напра­ви­те сво­и­те пред­ло­же­ния за годиш­ни­те награ­ди на СПБ за превод.

За Ваше улес­не­ние и в услу­га на жури­та­та при­ла­га­ме фор­му­ляр за заяв­ка.

Награ­ди­те на СПБ се връч­ват вся­ка годи­на на Меж­ду­на­род­ния ден на пре­во­да­ча, 30 сеп­тем­в­ри.

Пери­од на изда­ва­не на номи­ни­ра­ни­те про­из­ве­де­ния: 01 юли 2017 – 30 юни 2018 г.

Спо­ред чл. 3 (6) от Пра­вил­ни­ка: Носи­тел на награ­да за кон­к­ре­тен пре­вод може да бъде пред­ла­ган отно­во за така­ва след пери­од от три годи­ни. Инфор­ма­ция за носи­те­ли­те на награ­ди от пре­диш­ни годи­ни е налич­на на сай­то­ве­те на СПБ, за 2015, 2016 и 2017 г.

Кра­ен срок за пода­ва­не на заяв­ки: 31 юли 2018 г. на e‑mail: office@bgtranslators.org

Изис­к­ва­не: Заяв­ка­та след­ва да е придру­же­на от един екзем­п­ляр от номи­ни­ра­но­то про­из­ве­де­ние и от него­вия ори­ги­нал в елек­т­ро­нен вари­ант (pdf) или като книж­но тяло, пре­дос­та­ве­ни в офи­са на СПБ, и от попъл­нен фор­му­ляр, включ­ващ и моти­ви­ров­ка за номи­на­ци­я­та.

За вся­ко номи­ни­ра­но загла­вие изда­те­ли­те след­ва да вне­сат так­са от 30 лв. за рецен­зи­ра­не­то му на след­на­та бан­ко­ва сметка:

Съюз на пре­во­да­чи­те в България
IBAN               BG63STSA93000023960090
BIC                  STSABGSF
При бан­ка     БАНКА ДСК
Осно­ва­ние – так­са год. награ­да + номи­ни­ра­но заглавие

За въп­ро­си и уточ­не­ния: office@bgtranslators.org, 02/986 45 00  (офис на СПБ), 0885 846 579 (Н. Димит­ро­ва, съю­зен секретар).

Представяме „Една любов на Суан“ на Марсел Пруст в превод на Росица Ташева

Име­то на Мар­сел Пруст (1871–1922), корен­но про­ме­нил све­тов­ния лите­ра­ту­рен кли­мат в нача­ло­то на XX век., се свър­з­ва пре­ди всич­ко с повес­т­во­ва­тел­ния стил наре­чен „поток на съз­на­ни­е­то“ и със седем­том­ния му роман „По сле­ди­те на изгу­бе­но­то вре­ме“. „Една любов на Суан“ е един­с­т­ве­на­та част от мно­го­том­ни­ка, коя­то пред­став­ля­ва и самос­то­я­тел­но про­из­ве­де­ние, посве­те­но на любов­та на един естет, Суан, към една „кокот­ка“, Одет. Това е раз­каз за любов­та, за рев­ност­та, за съм­не­ни­е­то и дове­ри­е­то в тех­ни­те най-тън­ки отсен­ки, пре­да­де­ни с нео­бик­но­ве­но пси­хо­ло­ги­чес­ко про­ник­но­ве­ние. Няма в све­тов­на­та лите­ра­ту­ра по-изчер­па­те­лен, по-задъл­бо­чен и по-въз­дейс­т­ващ худо­жес­т­вен ана­лиз на любов­на­та обсе­бе­ност, на чув­с­т­во­то, кое­то не се вли­яе от никак­ви вън­ш­ни фак­то­ри и не зави­си нито от нас, нито от обек­та си, на страст­та, коя­то е по същ­ност­та си без­п­ри­чин­на. А осо­бе­но­то оча­ро­ва­ние на про­за­та на Пруст се дъл­жи и на непод­ра­жа­е­мия му стил – дъл­ги­те фра­зи с по някол­ко вмет­на­ти изре­че­ния, услож­не­ни, поня­ко­га труд­ни за чете­не, но вина­ги пре­мис­ле­ни, строй­ни и хар­мо­нич­ни като музи­ка. Ето два откъ­са от тази изклю­чи­тел­на твор­ба в новия пре­вод на наша­та коле­га Роси­ца Таше­ва. Кни­га­та е ско­рош­но изда­ние на „Колиб­ри“.

 

Continue reading

Представяме: „Стая с изглед“ на Е. М. Форстър в превод на Аглика Маркова

Кла­си­кът на ХХ век Е. М. Фор­с­тър вече е доб­ре познат у нас с кни­ги­те си „Хау­ардс енд“, „На гос­ти в Индия“, „И анге­ли­те не сме­ят да пристъ­пят“. „Стая с изглед“ (изд. Изток-Запад), пуб­ли­ку­ван през 1908 г., кой­то изли­за на бъл­гар­с­ки език за пръв път, е зна­чим роман за вре­ме­то на кул­тур­на про­мя­на, кога­то в общес­т­во­то се ата­ку­ват ста­ри­те идеи за кла­си и рели­гия, а в изкус­т­во­то – вик­то­ри­ан­с­ко­то мис­ле­не за чув­с­т­ва­та и сек­су­ал­ност­та, за огра­ни­че­ни­я­та и свободата.

Пъту­ва­не­то до Фло­рен­ция се оказ­ва съд­бов­но за мла­да­та анг­ли­чан­ка от сред­на­та кла­са Луси Хъни­чърч. Пред очи­те й се раз­кри­ва един нов свят бла­го­да­ре­ние на нови­те хора, с кои­то се сре­ща в пан­си­о­на на синьо­ра Бер­то­ли­ни: екс­цен­т­рич­на­та писа­тел­ка Ели­нор Лавиш, без­це­ре­мон­ни­ят гос­по­дин Емер­сън и най-вече – него­ви­ят пла­ме­нен син Джордж. Раз­къс­ва­на меж­ду коп­не­жа си по роман­ти­ка­та и иск­ре­ност­та и стро­ги­те огра­ни­че­ния на въз­пи­та­ни­е­то и нра­ви­те от Еду­ар­ди­ан­с­ка­та епо­ха, девой­ка­та е изпра­ве­на пред избор, кой­то зави­на­ги ще про­ме­ни живо­та й.

Пред­ла­га­ме откъс, пре­дос­та­вен ни от пре­во­дач­ка­та Агли­ка Мар­ко­ва.

 

Continue reading

Росица Ташева с почетен знак „Златен век“

Чес­ти­то на наша­та коле­га Роси­ца Таше­ва, коя­то вче­ра, на цере­мо­ния в Наци­о­нал­на­та худо­жес­т­ве­на гале­рия, беше отли­че­на от Минис­тер­с­т­во­ро на кул­ту­ра­та с поче­тен знак „Зла­тен век“ — печат на цар Симе­он Вели­ки — зла­тен, гра­мо­та за при­нос в раз­ви­ти­е­то и утвър­ж­да­ва­не­то на бъл­гар­с­ка­та кул­ту­ра и наци­о­нал­на иден­тич­ност по повод 24 май!

Чес­ти­то и на оста­на­ли­те награ­де­ни творци!

Интервю на Емил Басат с Валентина Топузова-Торбова: “Да не изневеряваме на себе си“

Днес се навър­ш­ват 100 годи­ни от рож­де­ни­е­то на Вален­ти­на Топу­зо­ва — Тор­бо­ва, съп­ру­га и сърат­нич­ка на проф. Цеко Тор­бов, пре­во­дач­ка на тру­до­ве на Кант, Шилер и др.

На 15 май 2018 г., от 15 ч., в кни­жар­ни­ца­та в кор­пус 1 на НБУ ще се про­ве­де сре­ща-раз­го­вор, посве­те­на на 100-годишнината.

Инфор­ма­ция за съби­ти­е­то: Сре­ща­та-раз­го­вор има за цел да отбе­ле­жи 100-годиш­ни­на­та от рож­де­ни­е­то на извес­т­на­та наша пре­во­дач­ка Вален­ти­на Топу­зо­ва-Тор­бо­ва, коя­то самос­то­я­тел­но и заед­но със съп­ру­га си – изтък­на­тия учен, пре­во­дач и педа­гог проф. д‑р Цеко Тор­бов, пра­ви дос­то­я­ние на бъл­гар­с­ка­та пуб­ли­ка по-важ­ни­те съчи­не­ния на И. Кант, а пре­во­дът ѝ на тво­ре­ни­я­та на Шилер в област­та на есте­ти­ка­та, изкус­т­воз­на­ни­е­то и лите­ра­ту­ра­та е удос­то­ен с награ­да­та на Съю­за на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия. Освен въз­по­ме­на­тел­на част пред­виж­да се сре­ща­та да има и дис­ку­си­он­на насо­че­ност, като акцен­тът на разис­к­ва­ни­я­та ще бъде вър­ху проб­ле­ми­те на пре­во­да на фило­соф­с­ка лите­ра­ту­ра у нас. С изказ­ва­ния ще се вклю­чат: проф. д‑р фил. н. Еми­лия Стай­че­ва (СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки“),  проф. д‑р Хрис­то Тодо­ров (НБУ), доц. д‑р Ясен Заха­ри­ев (НБУ), г‑жа Нева Миче­ва (пре­во­дач), г‑жа Весе­ла Ляхо­ва (писа­тел), г‑н Емил Басат (пре­во­дач и писа­тел), г‑жа Надеж­да Алек­сан­д­ро­ва (лите­ра­ту­ро­вед).

По повод годиш­ни­на­та пред­ста­вя­ме интер­вю­то на нашия коле­га Емил Басат с нея, изляз­ло в пър­ва­та му кни­га , „Пре­во­дът — лица и маски“.

Continue reading