Daily Archives: June 2, 2018

Вечер, посветена на Димитър Стоевски

От име­то на Съю­за на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия и изда­тел­с­т­во „Колиб­ри“ има­ме удо­вол­с­т­ви­е­то да ви пока­ним на лите­ра­тур­на сре­ща в знак на почит към лич­ност­та на голе­мия бъл­гар­с­ки писа­тел, дра­ма­тург и пре­во­дач Дими­тър Сто­ев­с­ки. Запо­вя­дай­те на 6 юни в 19:00 ч. в лите­ра­ту­рен клуб „Перо­то“!

Ще чуе­те откъ­си от забе­ле­жи­тел­ни пре­во­ди на Дими­тър Сто­ев­с­ки. Наслед­ни­кът на Дими­тър Сто­ев­с­ки Рад­ко Чола­ков ще гово­ри за него­во­то твор­чес­т­во. Гер­ма­нис­тът доц. д‑р Рене­та Киле­ва-Ста­ме­но­ва също ще взе­ме дума­та, а накрая ще про­че­тем и посве­ще­ние, напи­са­но от Вен­цес­лав Константинов.

Дими­тър Сто­ев­с­ки (1902–1981) е писа­тел, дра­ма­тург и пре­во­дач глав­но на про­из­ве­де­ния от нем­с­ка­та худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра. По про­фе­сия е лекар рент­ге­но­лог. Дим­чо Чола­ков, как­то е истин­с­ко­то му име, завър­ш­ва меди­ци­на в Грац през 1927 г. и рабо­ти по спе­ци­ал­ност­та си в про­дъл­же­ние на 27 годи­ни. Наред с това пуб­ли­ку­ва пре­во­ди, есе­та, лите­ра­тур­ни и теат­рал­ни ста­тии, рецен­зии — вече под псев­до­ни­мa Дими­тър Стоевски.

Дело­то му рес­пек­ти­ра не само с мно­жес­т­во­то претво­ре­ни кни­ги — бли­зо осем­де­сет, — но и с широ­кия диа­па­зон на лите­ра­тур­ни­те му инте­ре­си и пред­по­чи­та­ния. Сред пре­веж­да­ни­те от него авто­ри са Томас Ман, Франц Каф­ка, Сте­фан Цвайг, Лион Фойх­т­ван­гер, Бер­толд Брехт, Гьо­те, Шилер, Хай­не, Ибсен, Тур­ге­нев, Моли­ер, Лопе де Вега и мно­го дру­ги. Не по-мал­ко зна­чи­мо е твор­чес­ко­то му наслед­с­тво в област­та на лите­ра­ту­ра­та за деца. Сами­ят той е автор на про­из­ве­де­ния за най-мал­ки­те, сред кои­то „Чуд­ни­ят роман на Кум Лисан” заема осо­бе­но място.

Очак­ва­ме ви на 6 юни в 19:00 ч. в лите­ра­ту­рен клуб „Перо­то“, НДК!