Daily Archives: June 7, 2018

Конкурс за млади преводачи на съвременна унгарска литература

Съю­зът на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия (СПБ) обя­вя­ва пър­во­то изда­ние на Кон­кур­са за мла­ди пре­во­да­чи на съв­ре­мен­на унгар­с­ка поезия и про­за. Кон­кур­сът се про­веж­да със съдейс­т­ви­е­то на Унгар­с­кия кул­ту­рен инс­ти­тут в София при Посол­с­т­во­то на Унга­рия (УКИ) и на унгар­с­кия лек­тор към Програ­ма „Гост-пре­по­да­ва­те­ли за унгар­с­ка­та кул­ту­ра“ – Инс­ти­тут Бала­ши при Минис­тер­с­т­во­то на вън­ш­ни­те рабо­ти и вън­ш­но­и­ко­но­ми­чес­ки­те връз­ки на Унгария.

Кон­кур­сът е за мла­ди пре­во­да­чи до 35 годи­ни, кои­то до момен­та имат не пове­че от една пуб­ли­ку­ва­на пре­вод­на кни­га. Жела­е­щи­те да учас­т­ват в кон­кур­са ще пре­веж­дат един и същ про­за­и­чес­ки текст и/или сти­хот­во­ре­ние от съв­ре­ме­нен унгар­с­ки автор. Постъ­пи­ли­те за учас­тие в кон­кур­са пре­во­ди ще бъдат оце­не­ни от жури, със­та­ве­но от чле­но­ве на СПБ. След обя­вя­ва­не­то на резул­та­ти­те от кон­кур­са ще бъде про­ве­де­на рабо­тил­ни­ца за обсъж­да­не­то на проб­ле­ми­те на пре­во­да в изпра­те­ни­те рабо­ти, в коя­то ще се вклю­чат всич­ки учас­т­ни­ци под ръко­вод­с­тво­то на чле­но­ве­те на журито.

Ще бъдат излъ­че­ни по един побе­ди­тел в кате­го­рии „Худо­жес­т­ве­на про­за“ и „Поезия“ и ще бъдат раз­да­де­ни чети­ри поощ­ри­тел­ни награ­ди, по две в две­те категории.

Continue reading