Дискусия „Стари и нови преводи“ (част 1)

Сек­ция „Худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра и хума­ни­та­рис­ти­ка“ към СПБ и изда­тел­с­т­во „Колиб­ри“
имат удо­вол­с­т­ви­е­то да ви пока­нят на дис­ку­сия на тема

Ста­ри и нови пре­во­ди (част 1)

по повод новия пре­вод на „Пер­сийс­ки пис­ма“ на Шарл дьо Мон­тес­кьо, дело на Гали­на Меламед,

и новия пре­вод на „Една любов на Суан“ на Мар­сел Пруст, дело на Роси­ца Ташева.

Дис­ку­си­я­та ще се про­ве­де на 27 май (поне­дел­ник) от 18 ч. в зала 2 на Рек­то­ра­та на СУ „Св. Кли­мент Охридски“.

С учас­ти­е­то на Гали­на Мела­мед, Роси­ца Таше­ва, Вла­ди­мир Ата­на­сов, проф. Сто­ян Ата­на­сов и др.

Запо­вя­дай­те!