Меглена Боденска

Работ­ни ези­ци: швед­с­ки, дат­с­ки, нор­веж­ки, английски

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: швед­с­ка худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра и драматургия

Крат­ка биог­ра­фия: Мег­ле­на Боден­с­ка е магис­тър по скан­ди­на­вис­ти­ка (1997) от СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки“. Дип­лом­на­та й рабо­та е вър­ху дра­ма­тур­ги­я­та на Огуст Стринд­берг. Хоно­ру­ван пре­по­да­ва­тел е в СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки“ (от 2007). Спе­ци­а­ли­зи­ра швед­с­ка лите­ра­ту­ра в Сток­холм­с­кия уни­вер­си­тет (1997) и сти­лис­ти­ка на швед­с­кия език в същия уни­вер­си­тет (2006). Пре­веж­да­ла е как­то съв­ре­мен­ни швед­с­ки авто­ри (Пер Улоф Енк­вист, Инг­мар Бер­г­ман, Мика­ел Ние­ми), така и кла­си­ци (Ялмар Бергман).

Избра­ни пре­во­ди:

 • Инг­мар Бер­г­ман, „Пер­со­на“, (Лист, 2018);
 • Ялмар Бер­г­ман, „Мар­кю­ре­ло­ви от Вад­шьо­пинг“ (Мат­ком, 2018);
 • Мар­ти­на Хаг, „Наша­та исто­рия“ (Ера, 2017);
 • Хенинг Ман­кел, „Пета­та жена”, (Унис­корп, 2008);
 • Мика­ел Ние­ми, „Поп музи­ка от Пая­ла“, (Жар, 2005);
 • Ларш Гус­таф­сон, „Дека­нът“, (сп. Съв­ре­мен­ник, кн. 3, 2004);
 • Пер Улоф Енк­вист, „Посе­ще­ни­е­то на придвор­ния лекар“ (Хемус, 2004);
 • Инг­мар Бер­г­ман, „Душе­вен въп­рос“ (сп. Пано­ра­ма, кн. 2, 2001);
 • Инг­мар Бер­г­ман, „Роде­ни в неде­ля“ (Хемус, 2000);
 • Ларш Нурен, „И ни дай сен­ки­те“ (Теа­тър Бъл­гар­с­ка Армия, 1999);

Награ­ди:

 • Бъл­га­ро-швед­с­ка­та лите­ра­тур­на награ­да „Артур Лунд­квист”, при­съж­да­на за при­нос в бъл­га­ро-швед­с­ки­те кул­тур­ни вза­и­мо­дейс­т­вия, 2002.

Дан­ни за кон­такт: meglenab@gmail.com