Хексалог на ЕСАЛП

или

Кодекс за добри практики

Шестте правила за „честна игра“ в литературния превод, приети от Общото събрание на ЕСАЛП на 14 май 2011 г.

  1. Отстъпване на права

Правата за използване на превода се отстъпват за не повече от пет години и съобразно с условията на отстъпване и периода, за който са отстъпени правата на оригиналното произведение. Всички отстъпени права се посочват в договора.

  1. Възнаграждение

Преводачът трябва да получава справедливо възнаграждение за възложената работа, което да му дава възможност да живее достойно и да създава превод с добри литературни качества.

  1. Заплащане

При подписване на договора преводачът трябва да получи поне една трета от възнаграждението. Останалата част трябва да му бъде заплатена най-късно при предаването на превода.

  1. Задължение за издаване

Издателят трябва да издаде превода в предвидения в договора срок, не по-късно от две години след получаването на ръкописа.

  1. Дял от печалбата

Преводачът трябва да получава справедлив дял от печалбата от използването на труда му, независимо от начина на използване, считано от първия екземпляр.

  1. Името на преводача

В качеството си на автор на превода преводачът трябва да бъде посочван поименно навсякъде, където е посочван авторът на оригинала.