Хексалог на ЕСАЛП

или

Кодекс за доб­ри практики

Шест­те пра­ви­ла за „чес­т­на игра“ в лите­ра­тур­ния пре­вод, при­ети от Общо­то съб­ра­ние на ЕСАЛП на 14 май 2011 г. 

  1. Отстъп­ва­не на права

Пра­ва­та за изпол­з­ва­не на пре­во­да се отстъп­ват за не пове­че от пет годи­ни и съоб­раз­но с усло­ви­я­та на отстъп­ва­не и пери­о­да, за кой­то са отстъ­пе­ни пра­ва­та на ори­ги­нал­но­то про­из­ве­де­ние. Всич­ки отстъ­пе­ни пра­ва се посоч­ват в договора.

  1. Въз­наг­раж­де­ние

Пре­во­да­чът тряб­ва да полу­ча­ва спра­вед­ли­во въз­наг­раж­де­ние за въз­ло­же­на­та рабо­та, кое­то да му дава въз­мож­ност да живее дос­той­но и да съз­да­ва пре­вод с доб­ри лите­ра­тур­ни качества.

  1. Запла­ща­не

При под­пис­ва­не на дого­во­ра пре­во­да­чът тряб­ва да полу­чи поне една тре­та от въз­наг­раж­де­ни­е­то. Оста­на­ла­та част тряб­ва да му бъде запла­те­на най-къс­но при пре­да­ва­не­то на превода.

  1. Задъл­же­ние за издаване

Изда­те­лят тряб­ва да изда­де пре­во­да в пред­ви­де­ния в дого­во­ра срок, не по-къс­но от две годи­ни след полу­ча­ва­не­то на ръкописа.

  1. Дял от печалбата

Пре­во­да­чът тряб­ва да полу­ча­ва спра­вед­лив дял от печал­ба­та от изпол­з­ва­не­то на тру­да му, неза­ви­си­мо от начи­на на изпол­з­ва­не, счи­та­но от пър­вия екземпляр.

  1. Име­то на преводача

В качес­т­во­то си на автор на пре­во­да пре­во­да­чът тряб­ва да бъде посоч­ван поимен­но нався­къ­де, къде­то е посоч­ван авто­рът на оригинала.