ЕСАЛП публикува Указания за справедливи договори

На 10 май 2018 г. Общо­то съб­ра­ние на Евро­пейс­кия съвет на асо­ци­а­ци­и­те на лите­ра­тур­ни­те пре­во­да­чи (ЕСАЛП) прие Ука­за­ния за спра­вед­ли­ви дого­во­ри като сред­с­тво за уста­но­вя­ва­не на доб­ри прак­ти­ки в област­та на пре­во­да на худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра и хума­ни­та­рис­ти­ка. Ука­за­ни­я­та са изра­бо­те­ни въз осно­ва на Хек­са­ло­га за доб­ри прак­ти­ки, пуб­ли­ку­ван от ЕСАЛП през май 2011 г.

Ука­за­ни­я­та обръ­щат осо­бе­но вни­ма­ние на отстъп­ва­не­то на пра­ва, морал­но­то пра­во, въз­наг­раж­де­ни­е­то, отчет­ност­та, при­ема­не­то на пре­во­да и гаран­ци­и­те за изда­те­ли­те, като включ­ват бележ­ка и за „дого­во­ри­те за въз­ла­га­не на изра­бот­ва­не на про­из­ве­де­ние“.

Ука­за­ни­я­та са пред­наз­на­че­ни за пре­во­да­чи­те и тех­ни­те сдру­же­ния, но цели­ят сек­тор на кни­го­из­да­ва­не­то може да извле­че пол­за от тях. Спо­ред ЕСАЛП спра­вед­ли­ви дого­во­ри, рав­но­пос­та­ве­ни отно­ше­ния и доб­ри мате­ри­ал­ни и нема­те­ри­ал­ни усло­вия за труд на пре­во­да­чи­те са необ­хо­ди­мо изис­к­ва­не за качес­т­ве­ния пре­вод на худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра и хуманитаристика.