Жела Георгиева

Работ­ни ези­ци: сръб­с­ки, хър­ват­с­ки, руски

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: худо­жес­т­ве­на литература

Крат­ка биог­ра­фия: Завър­ш­ва Сла­вян­с­ка фило­ло­гия в СУ. Рабо­ти като спе­ци­а­лист в Народ­на биб­ли­о­те­ка, лите­ра­ту­рен сът­руд­ник в Наци­о­нал­но­то радио, редак­тор и завеж­дащ редак­ция в изда­тел­с­т­во „Оте­чес­т­во”, пре­по­да­ва­тел по бъл­гар­с­ки език и лите­ра­ту­ра в учи­ли­ще, гла­вен редак­тор на спи­са­ние и изда­тел­с­т­во „Пано­ра­ма” при Съю­за на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия. Член на СПБ и Бъл­гар­с­кия П.Е.Н.

Избра­ни пре­во­ди:

От сръб­с­ки:

 • Иво Анд­рич. „Мос­тът на Дри­на”. Изда­тел­с­т­во „Унис­корп”, София, 2010, 2016
 • Све­тис­лав Баса­ра. „По сле­ди­те на Све­ще­ния Гра­ал”. Изда­тел­с­т­во „Гея-либ­рис”. София, 2016
 • Меша Сели­мо­вич. „Дер­ви­шът и смърт­та”. Изд. „Блек фла­мин­го пъб­ли­шинг”. София, 2012
 • Мило­рад Павич. „Дру­га­та стра­на на вятъ­ра или роман за Херо и Леан­дър”; „Дру­го­то тяло”; Уни­кат”. Изд. „Колиб­ри”, София, 2007, 2009
 • Горан Пет­ро­вич. „Мага­зин­че­то Спо­лу­ка”; „Бли­жен и дру­ги раз­ка­зи”; „Атлас, опи­сан с небе”; „Раз­ли­ки”. Изд. „Стиг­ма­ти”, София,2004, 2005, 2011
 • Дани­ло Киш. „Енцик­ло­пе­дия на мър­т­ви­те”. Изд. „Стиг­ма­ти”, София, 2000; „Лют­ня и беле­зи”, изд. „Фама”, София, 2012
 • Дра­гос­лав Михай­ло­вич. „Кога­то цъф­тя­ха тик­ви­те”. І и ІІ изда­ние. Изд. „Хрис­то Г. Данов”. Плов­див, 1982 и изд. „Стиг­ма­ти” 2009, София,; „Вене­цът на Пет­рия”. І и ІІ изда­ние. Изд. „Народ­на кул­ту­ра”, София,1985 и изд. „Стиг­ма­ти” София, 2009 ; „Тре­та­та про­лет”, изд. „Стиг­ма­ти”, София, 2009 ; „Зло­деи”, изд. „Бал­ка­ни, София, 2005
 • Огнен Спа­хич. Гла­ва, пъл­на с радост. Изд. “Ера”. София, 2016

От хър­ват­с­ки:

 • Дуб­рав­ка Угре­шич. „Кул­ту­ра на лъжа­та”; „Аме­ри­кан­с­ки реч­ник”; „Фор­си­ра­не на рома­на-река”; „Музе­ят на безус­лов­на­та капи­ту­ла­ция”; изд. „Стиг­ма­ти”, София, 1999, 1999, 2002, 2004
 • Пред­раг Мат­ве­е­вич. „Сре­ди­зем­но­мор­с­ки молит­ве­ник”. Изд. „Колиб­ри”. София, 2009
 • Вел­ко Бар­би­е­ри. „Епи­та­фия на импе­ра­тор­с­кия сла­до­кус­ник”. Изд. „Фабер”. Вели­ко Тър­но­во, 2010
 • Милен­ко Ерго­вич. „Буик-риве­ра”. Изд. „Пано­ра­ма”, София, 2011
 • Игор Щикс. „Ели­я­хо­ви­ят стол”, изд. „Пано­ра­ма”, София, 1913
 • Ран­ко Марин­ко­вич. Ръце. Изд. „Народ­на кул­ту­ра”. София, 1978
 • Антун Шолян. „Кра­тък излет”. Изд. „Народ­на кул­ту­ра”. София, 1982
 • Вла­ди­мир Назор. „Раз­ка­зи от ост­ро­ва”. Изд. „Геор­ги Бака­лов”. Вар­на, 1976

От рус­ки:

 • Вла­ди­мир Коро­лен­ко. „Спо­ме­ни”. Изд. „Народ­на кул­ту­ра”, София, 1978
 • Лео­нид Лео­нов. „Вале каро”. Повес­ти и раз­ка­зи. Изд. „Хрис­то Г. Данов”. Плов­див, 1972 (Съв­мес­т­но със Симе­он Владимиров)
 • Вени­а­мин Каве­рин. „Осве­те­ни­те про­зор­ци”, изд. „Народ­на кул­ту­ра”, София, 1980
 • Сер­ге­ев-Цен­с­ки. „Жива вода”. Избра­ни про­из­ве­де­ния. Изд. „Народ­на кул­ту­ра”, София, 1978 и „Валя” (Изд. „Геор­ги Бака­лов”, Вар­на, 1978)
 • Гри­го­рий Остер. „Гим­нас­ти­ка за опаш­ка­та”, изд. „Оте­чес­т­во”, София, 1987
 • Гай­то Газ­да­нов. „Пъти­ща в нощ­та”. Изд. „Аква­ри­ус”. София, 2015
 • Гай­то Газ­да­нов. „Вечер при Клер”, изд. „Аква­ри­ус”. София, 2016.

Награ­ди:

 • Награ­ди на Минис­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия; на Сръб­с­кия П.Е.Н.; на Сдру­же­ни­е­то на сръб­с­ки­те лите­ра­тур­ни пре­во­да­чи; на Съю­за на пре­во­да­чи­те в България.
 • Две номи­на­ции за Наци­о­нал­на­та награ­да „Хрис­то Г. Данов”.

Дан­ни за кон­такт: тел. 02–898-86–89; 0876–51-79–78, zhelage@mail.bg