Monthly Archives: June 2016

Очакваме номинации за годишните награди на СПБ

През април месец бе изб­рано и утвър­дено жури на сек­ция “Худо­жес­т­вена лите­ра­тура” за годиш­ните наг­ради на СПБ за 2016 г. в след­ния със­тав: Владимир Молев, Невена Панова, Русанка Ляпова.

Съг­ласно Пра­вил­ника годиш­ните наг­ради на СПБ са три вида:

  • наг­рада за ярки пос­ти­же­ния,
  • спе­ци­ална наг­рада за изк­лю­чи­телно високи пос­ти­же­ния и
  • наг­рада за цялос­тна дей­ност,

като пър­вите два се при­съж­дат за кон­к­ретно про­из­ве­де­ние, пуб­ли­ку­вано в пери­ода от 1 юли на пред­ход­ната до 30 юни на теку­щата година.

През 2014 г. беше учре­дена нова годишна наг­рада на СПБ – наг­рада за млад пре­во­дач, на името на Елена Мутева (Пра­вил­ник на наг­ра­дата).

Отли­чи­ята се обя­вя­ват всяка година на 30 сеп­тем­ври по слу­чай меж­ду­на­род­ния Ден на пре­во­дача.

При­зо­ва­ваме изда­тели и кри­тици да изп­ра­щат на журито (по имейл или с писмо до офиса на СПБ) моти­ви­ра­ните си пред­ло­же­ния за наг­ради  до 31 юли 2016 г., като по въз­мож­ност ги прид­ру­жа­ват с екзем­п­ляр от пред­ло­же­ното за наг­рада про­из­ве­де­ние.

Представяне на “Поетическа антология” на Хорхе Луис Борхес в превод на Рада Панчовска

Корица БорхесПосолство на Република Аржентина в София, Институт Сервантес в София и Издателство „Проксима-РП“

Ви канят на представянето на книгата

Поетическа антология 1923 – 1977 от Хорхе Луис Борхес

по повод 30-та годишнина от кончината му

 

Ще вземат участие:

Лиляна Табакова, преподавател по латиноамериканска литература, Катедра „Испанистика и португалистика“, СУ,

Д-р Ангел Игов, Катедра по английски и американски изследвания, СУ, преводач на Това изкуство на поезията от Х. Л. Борхес,

Боряна Дукова, преподавател в Институт Сервантес в София, преводачка на Седем разговора с Хорхе Луис Борхес от Ф. Сорентино,

Рада Панчовска, поет, преводач и издател на книгата.

Ще се прочетат стихотворения на испански и на български.

17 юни (петък) 2016, 18:00 часа 

Национален дворец на културата, Книжарница „Перото“, Площад „България“ 1.

 

Предлагаме няколко стихотворения от антологията, подбрани и предоставени от преводачката.

 

Continue reading