Владимир Георгиев Пенчев

Работни езици: чешки, словашки, руски

Област на преводаческа дейност: художествена, обществено-политическа литература

Кратка биография: Роден е на 1 януари 1957 г. в Стара Загора. Завършва Славянска филология, чешки профил, в СУ „Св. Климент Охридски“. Специализира в Карловия университет в Прага. Работи кратко време в Съюза на преводачите в България и от 1983 г. постъпва в Института за фолклор, днес Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН. Защитава дисертационен труд през 1992 г., от 1996 г. е доцент, от 2017 г. – професор.

Научните му интереси са основно в областта на българо-чешките фолклористични отношения, история на чешкото присъствие в българските земи, история на българската фолклористика, етнология на славянството, проблеми на славянската етнокултурна идентичност и т. н. Водещ изследовател е по проблематиката на етничните общности в чуждоетнична среда. Автор е на над 200 научни публикации, сред които монографии, книги, сборници, студии, статии и т.н.

От 1994 г. чете лекционни курсове в ЮЗУ „Н. Рилски“ – Благоевград, а по-късно – и в ПУ „П. Хилендарски“, НБУ и бившия Славянски университет по етнология на славянството, културна антропология на славяните, славянски фолклор, славянски идентичности, странознание на Чехия, чешки реалии и др. Понастоящем преподава Чешки и словашки културни и исторически реалии в СУ „Св. Кл. Охридски“. Изнасял е лекции и лекционни курсове и в редица чужди университети.

Член-основател е и председател на сдружение „Бохемия клуб“; член е на Съюза на учените в България, на Националния комитет на славистите, както и на комисията по фолклор при Международния комитет на славистите. Член е на редица международни редакционни съвети на научни списания в чужбина.

Занимава с превод на чешка и словашка художествена литература, член е на Съюза на преводачите в България.

Избрани преводи:

  • Йозеф Кадлец. Виола. София: Народна култура, 1988.
  • Радек Йон. Мементо. София: Народна култура, 1989.
  • Еда Кризеова. Вацлав Хавел – поет и президент. София: Издателство на БАН, 1992 (със Св. Христова).
  • Ирена Доускова. Как вълците ме изядоха. София: Колибри, 2005 (с А. Пенчева).
  • Ленка Прохазкова. Слънце в зенита. Роман за Ян Палах. София: Парадокс, 2013.
  • Иржи Хаичек. Рибя кръв. София: Парадокс, 2016.

Награди:

  • Почетен медал за заслуги на Министерството на външните работи на Чешката република (2003).

Данни за контакт:

  • email: vladimir_penchev@yahoo.com