Author Archives: nasko

Велина Минкова — шестият български резидент-преводач в американското издателство Open Letter Books!

Чес­ти­то на наша­та коле­га Вели­на Мин­ко­ва, коя­то спе­че­ли годиш­ния кон­курс на фон­да­ция „Ели­за­бет Кос­то­ва“ за учас­тие в рези­ден­ция за лите­ра­тур­ни пре­во­да­чи в САЩ (2015 г.).

По вре­ме на своя три­сед­ми­чен престой в изда­тел­с­т­во­то през месец април 2016 г., Вели­на Мин­ко­ва ще рабо­ти вър­ху пре­во­да от бъл­гар­с­ки на анг­лийс­ки език на рома­на „Гръц­ко кафе“ (ИК „Колиб­ри“, 2015) от Кате­ри­на Хап­са­ли и ще взе­ме учас­тие в пре­во­да­чес­ки­те уър­к­шо­по­ве на уни­вер­си­тет­с­ка­та програ­ма за преводачи.

Пове­че инфор­ма­ция тук.

Патриарх Евтимий Търновски (1320–1330 – 1402?)

Днес, 20 яну­а­ри, Бъл­гар­с­ка­та пра­вос­лав­на цър­к­ва чес­т­ва памет­та на Св. Евти­мий, Пат­ри­арх Тър­нов­с­ки, пат­рон на бъл­гар­с­ки­те преводачи.

Послед­ни­ят бъл­гар­с­ки пат­ри­арх и беле­жит кни­жов­ник на Вто­ро­то бъл­гар­с­ко цар­с­т­во.  С арис­ток­ра­ти­чен про­из­ход, веро­ят­но от рода Цам­б­лак. Осно­ва­тел на манас­ти­ра „Св. Тро­и­ца” край Вели­ко Тър­но­во. Там осно­ва­ва и ръко­во­ди Тър­нов­с­ка­та кни­жов­на шко­ла. Избран за пат­ри­арх през 1375 г. Водил отбра­на­та на Вели­ко Тър­но­во при завла­дя­ва­не­то от осман­с­ки­те тур­ци (1393). Зато­чен от тур­ци­те в Бач­ков­с­кия манас­тир и веро­ят­но почи­нал там (1402).

Пат­ри­арх Евти­мий при­над­ле­жи към фило­соф­с­ко-рели­ги­оз­на­та шко­ла на иси­хаз­ма. Пряк уче­ник е на Тео­до­сий Тър­нов­с­ки. Фило­соф­с­ко-рели­ги­оз­ни­те му въз­гле­ди и изклю­чи­тел­на­та му еру­ди­ция са в осно­ва­та на кни­жов­но-пра­во­пис­на­та рефор­ма, коя­то пра­ви в бъл­гар­с­кия пис­мен език от оно­ва вре­ме. Него­ви уче­ни­ци и после­до­ва­те­ли са вид­ни кни­жов­ни­ци, кои­то дават тла­сък с кни­жов­на­та си дей­ност за раз­ви­ти­е­то на книж­ни­на­та в Сър­бия, Вла­хия, Мол­до­ва и Русия – Гри­го­рий Цам­б­лак, Кип­ри­ян, Кон­с­тан­тин Кос­те­неч­ки, Йоа­саф Бдин­с­ки, и др.

Continue reading

Позиция на СПБ във връзка с отвореното писмо в подкрепа на Ирина Бокова за Генерален секретар на ООН

Във връз­ка с раз­прос­т­ра­ня­ва­но­то напос­ле­дък отво­ре­но пис­мо от твор­чес­ки­те съю­зи в под­кре­па на евен­ту­ал­на номи­на­ция на гос­по­жа Ири­на Боко­ва за Гла­вен сек­ре­тар на ООН заявя­ва­ме, че:

Съю­зът на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия не е изра­зя­вал под­кре­па за евен­ту­ал­на номи­на­ция на гос­по­жа Ири­на Боко­ва за Гене­ра­лен сек­ре­тар на ООН. В рам­ки­те на Съю­за въп­ро­сът изоб­що не е бил поста­вян за обсъждане.

Упра­ви­те­лен съвет на Съю­за на пре­во­да­чи­те в България

Откъс от „На бреговете на Сар“ на Росалия де Кастро в превод на Николай Тодоров

rosaliaПрез май 2015 г. изле­зе от печат сти­хос­бир­ка­та „На бре­го­ве­те на Сар“ (ИК „Гутен­берг“) на изтък­на­та­та испан­с­ка писа­тел­ка и поете­са Роса­лия де Кас­т­ро (1837–1885). Със­та­ви­тел­с­т­во­то и пре­во­дът са дело на нашия коле­га Нико­лай Тодо­ров. По думи­те на Тодо­ров „вклю­че­ни­те в сбор­ни­ка сти­хо­ве са израз на най-сък­ро­ве­ни­те тър­се­ния и пори­ви на поете­са­та и свър­з­ват твор­чес­т­во­то й с коре­ни­те на гали­сийс­кия фол­к­лор“. „На бре­го­ве­те на Сар” е сво­е­об­раз­но твор­чес­ко и житейс­ко обоб­ще­ние с нес­ре­ща­на по-рано про­ник­но­ве­ност и себе­раз­к­ри­ва­не, а естес­т­ве­ни­ят език на Роса­лия де Кас­т­ро й спе­чел­ва обич­та и въз­хи­ще­ни­е­то на целия испа­но­е­зи­чен свят.

Пред­ла­га­ме някол­ко сти­хот­во­ре­ния от сбор­ни­ка, под­бра­ни от пре­во­да­ча Нико­лай Тодоров.

Continue reading