Подготвителна среща по проекта Small is Great в СУ „Св. Климент Охридски“

На 9 и 10 март в Софийс­кия уни­вер­си­тет се със­тоя сре­ща на работ­на гру­па „Обра­зо­ва­ние“ към Евро­пейс­кия съвет на асо­ци­а­ци­и­те на лите­ра­тур­ни­те пре­во­да­чи, коя­то под­гот­вя  евро­пейс­ки про­ект Small is Great за поре­ди­ца ате­ли­е­та за пре­вод от „мал­ки ези­ци“. В сре­ща­та взе­ха учас­тие потен­ци­ал­ни пар­т­ньо­ри от след­ни­те инс­ти­ту­ции: Чеш­ки лите­ра­ту­рен цен­тър, Укра­ин­с­ки инс­ти­тут за кни­га­та, Уни­вер­си­тет в Галац, СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки“, Наци­о­на­лен цен­тър за кни­га­та, Къща за лите­ра­ту­ра и пре­вод, Фон­да­ция „Ели­за­бет Кос­то­ва“ и Софийс­ки лите­ра­ту­рен фес­ти­вал. Раз­лич­ни инс­ти­ту­ции от Испа­ния, Фран­ция, Вели­коб­ри­та­ния и Гер­ма­ния също са заяви­ли готов­ност за партньорство. 

На сре­ща­та беше пред­ста­вен про­ек­тът, как­то и напра­ве­но­то до момен­та: семи­на­рът през ноем­в­ри 2018 г. в Бар­се­ло­на, орга­ни­зи­ран от AELC, и под­гот­вя­но­то от Уни­вер­си­те­та в Сала­ман­ка ате­лие за пре­вод от гръц­ки, румън­с­ки и холанд­с­ки на испан­с­ки, кое­то ще се про­ве­де през ноем­в­ри 2019 г.  Пред­ста­ви­те­ли­те на раз­лич­ни инс­ти­ту­ции спо­де­ли­ха опи­та си в орга­ни­зи­ра­не­то на подоб­ни про­яви за пре­вод от мал­ки ези­ци и дадо­ха идеи за подоб­ря­ва­не на про­ек­та. Така начи­на­ни­е­то на ЕСАЛП полу­чи под­кре­па и кон­с­т­рук­тив­на кри­ти­ка, въз осно­ва на коя­то ще се доразвива. 

Вто­ри­чен, но не по-мал­ко важен резул­тат от сре­ща­та е, че орга­ни­за­ции със срод­ни инте­ре­си от раз­лич­ни стра­ни уста­но­ви­ха кон­так­ти помеж­ду си. 

Сле­до­бе­да на 9 март беше посе­те­на Къща­та за лите­ра­ту­ра и превод.