Ново ръководство

През април 2019 г. за пред­се­да­тел на сек­ция „Худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра и хума­ни­та­рис­ти­ка“ беше избра­на Миле­на Попо­ва. Ней­ни замес­т­ник-пред­се­да­те­ли са Вла­ди­мир Молев и Тео­до­ра Цан­ко­ва.