Евелина Венциславова Пенева

Работ­ни ези­ци: анг­лийс­ки, френски

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: худо­жес­т­ве­на литература

Крат­ка биог­ра­фия: През 1995 годи­на завър­ш­ва Ези­ко­ва гим­на­зия „Д‑р Петър Берон“, Кюс­тен­дил с пър­ви език френ­с­ки език и вто­ри анг­лийс­ки. През 2001 годи­на се дип­ло­ми­ра като бака­ла­вър по спе­ци­ал­ност „при­лож­на лин­г­вис­ти­ка“ с ква­ли­фи­ка­ция пре­во­дач по френ­с­ки и анг­лийс­ки, НБУ. През 2010 годи­на завър­ш­ва в НБУ обу­че­ни­е­то си за магис­тър­с­ка сте­пен по спе­ци­ал­ност „пис­мен пре­вод“ с ква­ли­фи­ка­ция „фило­лог-пре­во­дач с два чуж­ди ези­ка“. За полу­ча­ва­не на магис­тър­с­ка­та сте­пен защи­та­ва теза „Освет­ля­ва­не“ на тек­с­та при пре­вод на авто­би­ог­ра­фи­чен текст „Париж-Ати­на“ на Васи­лис Алек­са­кис“. Има око­ло 100 пре­ве­де­ни загла­вия, пре­веж­да от анг­лийс­ки и френ­с­ки. Рабо­ти­ла е за изда­тел­с­т­ва­та “Унис­корп“, „Ера“, „Егмонт Бъл­га­рия“, „Пан“, „Сие­ла“ и др.
През 2021 годи­на изли­за кни­га­та ѝ „И небе­то се отво­ри“, изда­тел­с­т­во „Фабер“.

Избра­ни пре­во­ди:

  • Анд­ре Ага­си, “Откри­то“;
  • Джъс­тин Кро­нин, „Про­хо­дът“ и „Два­най­сет­те“;
  • Май­къл Кънин­гам, „Пре­ди да пад­не здрач“;
  • М. Лог и П. Кон­ра­ди, „Реч­та на краля“;
  • Ф. Льо­льор, „Мал­кия Хек­тор и уро­ци­те на живота“;
  • Крис­тин Теръл, „Всич­ки наши вче­раш­ни дни“;
  • Л. М. Олкът, „Мал­ки жени“, „Доб­ри съпруги“;
  • Мюри­ел Бар­бе­ри „И роза­та сама да е“;
  • Е. С. Дж. Ман­дел „Стък­ле­ни­ят хотел “и др.

Дан­ни за кон­такт: nesumaz@gmail.com;

тел. 0887 20 71 15; 0886 40 13 99