Евелина Венциславова Пенева

Работ­ни ези­ци: анг­лийс­ки, френ­с­ки

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра

Крат­ка биог­ра­фия: През 1995 годи­на завър­ш­ва Ези­ко­ва гим­на­зия „Д‑р Петър Берон“, Кюс­тен­дил с пър­ви език френ­с­ки език и вто­ри анг­лийс­ки. През 2001 годи­на се дип­ло­ми­ра като бака­ла­вър по спе­ци­ал­ност „при­лож­на лин­г­вис­ти­ка“ с ква­ли­фи­ка­ция пре­во­дач по френ­с­ки и анг­лийс­ки, НБУ. През 2010 годи­на завър­ш­ва в НБУ обу­че­ни­е­то си за магис­тър­с­ка сте­пен по спе­ци­ал­ност „пис­мен пре­вод“ с ква­ли­фи­ка­ция „фило­лог-пре­во­дач с два чуж­ди ези­ка“. За полу­ча­ва­не на магис­тър­с­ка­та сте­пен защи­та­ва теза „Освет­ля­ва­не“ на тек­с­та при пре­вод на авто­би­ог­ра­фи­чен текст „Париж-Ати­на“ на Васи­лис Алек­са­кис“. Пър­ви­те ѝ шест пре­во­да са загла­вия на Пол Дохър­ти и са за изда­тел­с­т­во „Едно­рог“, напра­ве­ни са в пери­о­да 2006–2009. От есен­та на 2009 годи­на се зани­ма­ва само с пре­вод на худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра. Има око­ло 60 пре­ве­де­ни загла­вия. Рабо­ти­ла е за изда­тел­с­т­ва­та “Унис­корп“, „Ера“, „Егмонт Бъл­га­рия“, „Локус Пъб­ли­шинг“, „Пан“ и др.

Избра­ни пре­во­ди:

  • Анд­ре Ага­си, “Откри­то“;
  • Ричард Бан­д­лър, „Тран­с­фор­ма­ции“;
  • Джъс­тин Кро­нин, „Про­хо­дът“ и „Два­най­сет­те“;
  • Май­къл Кънин­гам, „Пре­ди да пад­не здрач“;
  • М. Лог и П. Кон­ра­ди, „Реч­та на кра­ля“;
  • Ф. Льо­льор, „Мал­кия Хек­тор и уро­ци­те на живо­та“;
  • Крис­тин Теръл, „Всич­ки наши вче­раш­ни дни“;
  • Рик Янси, „Послед­на­та звез­да“;
  • Колин Фал­ко­нър, „Пътят на коп­ри­на­та“ и „Стиг­ма­та“ и др.

Дан­ни за кон­такт: nesumaz@gmail.com;

тел. 0887 20 71 15; 0886 40 13 99