Петко Тодоров Хинов

Petko_Hinov_Foshan_2011Работ­ни ези­ци: китайс­ки, ста­ро­ки­тайс­ки, анг­лийс­ки, рус­ки, румън­с­ки, сръб­с­ки, ста­ро­бъл­гар­с­ки и цър­ков­нос­ла­вян­с­ки език

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра (поезия и про­за) и хума­ни­та­рис­ти­ка (фило­со­фия, рели­гия и пр.)

Крат­ка биог­ра­фия: Роден в Плов­див на 4 сеп­тем­в­ри 1972 г. През 1991 г. завър­ш­ва Анг­лийс­ка­та ези­ко­ва гим­на­зия на гр. Плов­див. През 1996 г. завър­ш­ва Софийс­кия уни­вер­си­тет със спе­ци­ал­ност кита­ис­ти­ка (магис­тър) и вто­ра спе­ци­ал­ност румън­с­ка фило­ло­гия. Пре­во­дач, автор и редак­тор на хрис­ти­ян­с­ка лите­ра­ту­ра в изда­тел­с­т­во „Св. апос­тол и еван­ге­лист Лука“, София (1993–2010). Автор на ста­тии, пъте­пи­си, очер­ци и есе­та в област­та на хрис­ти­ян­с­ка­та фило­со­фия и богос­ло­вие, ези­коз­на­ни­е­то и лите­ра­ту­роз­на­ни­е­то. Автор на поезия, дет­с­ки раз­ка­зи, исто­ри­чес­ко-богос­лов­с­ка­та кни­га „Баташ­ки­те ново­мъ­че­ни­ци“ (С. 2006), също и на богос­лу­жеб­на поезия и хим­ног­ра­фия на цър­ков­нос­ла­вян­с­ки език. През пери­о­да 2010–2013 е пре­по­да­ва­тел по анг­лийс­ки език в гр. Фошан, пров. Гуан­дун, Китай. От 2012 досе­га е сът­руд­ник и пре­во­дач от ста­ро­ки­тайс­ки, съв­ре­ме­нен китайс­ки език, ста­ро­бъл­гар­с­ки и ста­ро­рус­ки език в изда­тел­с­т­во „Изток-Запад“, как­то и пре­во­дач на сво­бод­на прак­ти­ка. Учас­т­ву­ва в учре­дя­ва­не­то на Асо­ци­а­ци­я­та на кни­го­из­да­те­ли­те на Китай и стра­ни­те от цен­т­рал­на и източ­на Евро­па (АККСЦИЕ) на 23 август 2018 г. в Пекин. Раз­каз­вач на ауди­ок­ни­ги, музи­кант и певец. Женен за китай­ка, с три деца.

Личен сайт: www.petkohinov.com

Избра­ни преводи:

От съв­ре­ме­нен китайс­ки език:

 От ста­ро­ки­тайс­ки и сред­но­ве­ко­вен китайски:

 • Ано­ни­мен, Три­де­сет и шест­те стра­те­ге­ми (《三十六計》, трак­тат по воен­но изкус­т­во, с комен­та­ри и тъл­ко­ва­ния от пре­во­да­ча). „Изток-Запад“, 2013, 320 с.
 • Уан Юнбин, Нощ­ни раз­го­во­ри край огни­ще­то (《圍爐夜話》王永彬著, „мини­а­тю­ри от чис­ти сло­ва“ с комен­та­ри и тъл­ко­ва­ния от пре­во­да­ча). „Изток-Запад“, 2014, 288 с.
 • Цао Сюе­цин, Сън в але­ни покои, т.1 (《紅樓夢》第一冊,曹雪芹著, сред­но­ве­ко­вен роман), „Изток-Запад“, 2015, 608 с.
 • Ши Юкун, Чуд­ни­те дела на съди­я­та Бао, т.1 (《七俠五義》石玉昆著, сред­но­ве­ко­вен приклю­чен­с­ки роман), „Изток-Запад“, 2016, 544 с.
 • Сън в але­ни покои“ т.2 (31–60 гла­ва), (《紅樓夢》第二冊,曹雪芹著, сред­но­ве­ко­вен роман), „Изток-Запад“, 2016, 597 с.
 • Чуд­ни­те дела на съди­я­та Бао“ т.2 (31–60 гла­ва), (《七俠五義》石玉昆著, сред­но­ве­ко­вен приклю­чен­с­ки роман), „Изток-Запад“, 2017, 402 с.
 • Основ­ни поня­тия в китайс­ка­та мисъл и кул­ту­ра“ кни­га пър­ва (中華思想文化術語1), „Изток-Запад“, 2017, 141 с.
 • Сън в але­ни покои“, т.3 (61–90 гла­ва) (《紅樓夢》第三冊,曹雪芹著, сред­но­ве­ко­вен роман), „Изток-Запад“, 2018, 621 с. 
 • Основ­ни поня­тия в китайс­ка­та мисъл и кул­ту­ра“ кни­га вто­ра (中華思想文化術語2), „Изток-Запад“, 2018, 156 с.

От бъл­гар­с­ки език:

 • Petko Hinov, The New Martyrs of Batak. “Living Orthodoxy”, NY 2013–2015

От цър­ков­нос­ла­вян­с­ки език:

От сръб­с­ки език:

 • Епис­коп Нико­лай Вели­ми­ро­вич, Вяр­вам в един Бог: тъл­ко­ва­ние на Сим­во­ла на пра­вос­лав­на­та вяра. „Св. ап. и ев. Лука“, С. 2005, 102 с.
 • Епис­коп Нико­лай Вели­ми­ро­вич, Над изто­ка и запа­да: осем фило­соф­с­ки раз­ми­съ­ла за пра­вос­лав­ни­те Бал­ка­ни. „Св. ап. и ев. Лука“, С. 2004, 42 с.

От рус­ки език:

 • Све­ти­тел Тео­фан Затвор­ник, Крат­ки мис­ли за все­ки ден от годи­на­та вър­ху цър­ков­ни­те чети­ва от сло­во­то Божие, неиз­да­ден, С. 2005, 304 с.

От румън­с­ки на цър­ков­нос­ла­вян­с­ки език:

 • Служ­ба пре­по­доб­но­му и бого­нос­но­му отцу наше­му Димит­рїю Ново­му, Басар­бов­с­ко­му, С. 2006 г.

От анг­лийс­ки на цър­ков­нос­ла­вян­с­ки език:

 • Служ­ба иже во свя­тыхъ отцу наше­му пре­по­доб­но­му Ила­рiо­ну Мит­ро­по­ли­ту Кiев­с­ко­му схим­ни­ку Печер­с­ка­го монас­тыря, его­же свя­тыя мощи въ дальни­хъ пеще­ра­хъ поко­ят­ся, С. 2015
 • Служ­ба свя­то­му бла­го­вѣр­но­му царю Серб­с­ко­му Вла­дис­ла­ву-Сте­фа­ну, С. 2016

Награ­ди:

 • 2014 — Спе­ци­ал­на награ­да за годи­на­та на Съю­за на бъл­гар­с­ки­те пре­во­да­чи за изклю­чи­тел­но висо­ки пости­же­ния в област­та на пре­во­да, за пре­вод от ста­ро­ки­тайс­ки на кни­ги­те „Три­де­сет и шест­те стра­те­ге­ми“ и „Нощ­ни раз­го­во­ри край огни­ще­то“ (Изда­тел­с­т­во Изток-Запад);
 • 2015 — Наци­о­нал­на награ­да на Минис­тер­с­т­во на кул­ту­ра­та „Хрис­то Г. Данов“ за худо­жес­т­вен пре­вод на годи­на­та, за пре­во­да на „Сън в але­ни покои“ т.1 от Цао Сюецин;
 • През август 2017 г. Пет­ко Т. Хинов полу­ча­ва престиж­на­та китайс­ка Награ­да за осо­бен при­нос към китайс­ка­та кни­га.

Дан­ни за кон­такт: petkohinov@gmail.com / petkohinov@abv.bg