Огнян Стамболиев

Огнян Стамболиев Работ­ни ези­ци: румън­с­ки, ита­ли­ан­с­ки, рус­ки, френски

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра, поезия, про­за, дра­ма­тур­гия, лите­ра­тур­на и музи­кал­на критика

Крат­ка биог­ра­фия: Роден на 22 юли 1947 в Русе. Завър­шил бъл­гар­с­ка и ита­ли­ан­с­ка фило­ло­гии в СУ, спе­ци­а­ли­зи­рал румън­с­ки език в СУ и Буку­рещ­кия уни­вер­си­тет. Рабо­тил като дра­ма­тург в опе­ри­те на Русе и Бла­го­ев­г­рад, завеж­дащ отдел в Русен­с­ка­та биб­ли­о­те­ка, жур­на­лист, редак­тор, учи­тел, щатен сек­ре­тар на ДП на СПБ, Русе. Женен с 1 син.

Член на СПБ от 1980 г., два ман­да­та член на УС на СПБ и на КК.

Член осно­ва­тел, сек­ре­тар и пред­се­да­тел на Дру­жес­т­во­то при СПБ, Русе.

Член на ПЕН-цен­тър, България.

Член на ред­ко­ле­ги­и­те на алма­на­ха „Све­та гора” и на лите­ра­тур­ни­те вес­т­ни­ци „Свет­ли струи” и „Север­няк“.

Избра­ни преводи: 

пре­вел пове­че от 30 кни­ги от румън­с­ки, ита­ли­ан­с­ки, френ­с­ки и рус­ки от след­ни­те авто­ри:

Мир­ча Ели­а­де (4 кни­ги), Емил Мишел Чоран, Йожен Йонес­ко, Жан Пол Сартр, Кла­у­дио Маг­рис, Пиер Пао­ло Пазо­ли­ни, Луи­джи Пиран­де­ло, Заха­рия Стан­ку, Лучи­ан Бла­га (2 кни­ги), Ники­та Ста­нес­ку (3 кни­ги), Марин Сорес­ку, Матей Виш­ни­ек (3 кни­ги), Мир­ча Динес­ку, Гри­го­ре Вие­ру (2 кни­ги) , Лео Бут­на­ру, Пана­ит Ист­ра­ти, Йон Байе­шу, Йон Дези­де­риу Сър­бу и др.

Учас­т­вал в реди­ца анто­ло­гии на све­тов­на­та поезия с пре­во­ди на румън­с­ки и ита­ли­ан­с­ки поети.

Пре­вел око­ло 6о пие­си за дра­ма­ти­чен и кук­лен теа­тър от френ­с­ки, ита­ли­ан­с­ки, рус­ки и румън­с­ки автори.

Пре­вел опер­ни либ­ре­та от ита­ли­ан­с­ки, румън­с­ки, руски.

Издал 5 автор­с­ки кни­ги — две след конкурс.

Награ­ди:

  • награ­ди на Съю­за на румън­с­ки­те писа­те­ли, на Минис­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та на Румъ­ния, на Румън­с­ка­та академия;
  • награ­да на Минис­тер­с­т­во­то кул­ту­ра­та на Молдова;
  • награ­ди от меж­ду­на­род­ни­те лите­ра­тур­ни фес­ти­ва­ли „Ники­та Ста­нес­ку”, „Лучи­ан Бла­га”, „Гри­го­ре Вие­ру”, „Тудор Аргези”;
  • награ­да от Минис­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та на България;
  • две награ­ди от СПБ;
  • награ­ди от изд ПАН-ВТ.

за кон­такт: