Владимир Атанасов

Работ­ни ези­ци: латин­с­ки, ста­рог­ръц­ки, френ­с­ки, рус­ки, английски

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра, хуманитаристика

Крат­ка биог­ра­фия: Завър­шил съм Френ­с­ка­та ези­ко­ва гим­на­зия през 1974 г., СУ „Кли­мент Охрид­с­ки” през 1980 г., спе­ци­ал­нос­ти „Кла­си­чес­ка фило­ло­гия” и „Исто­рия”.

Рабо­тил съм 15 годи­ни като учи­тел и замес­т­ник-дирек­тор на НГДЕК „Кон­с­тан­тин-Кирил Фило­соф (1980–1995 г.), 9 годи­ни като осно­ва­тел и дирек­тор на „Бал­кан­с­ко учи­ли­ще (1995–2004 г.).

От 2004 г. до днес рабо­тя като про­фе­си­о­на­лен пре­во­дач – до октом­в­ри 2013 г. в изд. „Изток-Запад”, а от ноем­в­ри 2013 – на сво­бод­на практика.

Избра­ни пре­во­ди:

 • ЦИЦЕРОН, Реч сре­щу Верес, от лат., Наука и изкус­т­во, 1982.
 • ФЛАВИЙ ЮЛИАН, Пис­ма, от стгр., НК, 1983.
 • АВЪЛ ГЕЛИЙ, Ати­чес­ки нощи, от лат. и стгр., Наука и изкус­т­во, 1985.
 • ЛУКИАН, Сати­ри и паро­дии, от стгр., НК, 1986.
 • КСЕНОФОНТ, Киро­пе­дия, от стгр., НК, 1995.
 • ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ, За Све­тия Дух, от стгр., ЛИК, 2002.
 • ОПИТЪТ Е ЛЪЖЛИВ, ПРЕЦЕНКАТА – ТРУДНА (сбор­ник латин­с­ки сен­тен­ции), от лат., Изток-Запад, 2004.
 • ПУБЛИЛИЙ СИР, 798 сен­тен­ции, от лат., Изток-Запад, 2004.
 • ЕЗОП, Бас­ни, от стгр., Изток-Запад, 2006.
 • ТИТ ЛИВИЙ, Исто­рия на Рим, т. І‑VІІІ, от лат., Изток-Запад, 2004–2010
 • ЦВЕТАН ТОДОРОВ, Стра­хът от вар­ва­ри­те, от фр., Изток-Запад, 2009.
 • РОМЕН САРДУ, И опрос­ти нам гре­хо­ве­те, от фр., Изток-Запад, 2012.
 • РОБЕР ДЬО БОРОН, Роман за Гра­а­ла, от ста­рофр. (ХІІ в.), Изток-Запад, 2013.
 • АНОНИМЕН, Тър­се­не­то на Све­тия Гра­ал, от ста­рофр. (ХІІІ в.), Изток-Запад, 2013.
 • АНОНИМЕН, Смърт­та на крал Артур, от ста­рофр. (ХІІІ в.), Изток-Запад, 2014.

Награ­ди:

 • Голя­ма годиш­на награ­да на СПБ за млад пре­во­дач за „Ати­чес­ки нощи” от Авъл Гелий, 1986
 • Награ­да на СПБ за „Киро­пе­дия” от Ксе­но­фонт, 1996

Дан­ни за кон­такт:

 • адрес: Бой­чо вой­во­да, София, 1124
 • тел. : + 359 898 455701, 029447969
 • e‑mail : athanassov@abv.bg