Вера Киркова

Вера Киркова Работ­ни ези­ци: пор­ту­гал­с­ки, български

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: худо­жес­т­вен превод

Крат­ка биог­ра­фия: Роде­на в София. Отрас­на­ла в Буда­пе­ща, Унга­рия. Пър­во­на­чал­но учи в рус­ко учи­ли­ще, после завър­ш­ва Френ­с­ка­та гим­на­зия в София (испан­с­ка пара­лел­ка). След­ва Пор­ту­гал­с­ка фило­ло­гия в СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки“, с вто­ра спе­ци­ал­ност също завър­ше­на в СУ – Ради­о­жур­на­лис­ти­ка.  Непос­ред­с­тве­но след дип­ло­ми­ра­не­то си с отли­чие започ­ва рабо­та като пре­по­да­ва­тел по пор­ту­гал­с­ки език и кул­ту­ра в СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки“. Пре­по­да­ва, пре­веж­да и редак­ти­ра кни­ги, пише ста­тии, учас­т­ва в наци­о­нал­ни и меж­ду­на­род­ни кон­фе­рен­ции, член е на Сдру­же­ни­е­то на гово­ре­щи­те пор­ту­гал­с­ки език в Бъл­га­рия и на Съю­за на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия. Има някол­ко спе­ци­а­ли­за­ции в Пор­ту­га­лия (в Лиса­бон­с­кия уни­вер­си­тет и в Уни­вер­си­те­та на Азор­с­ки­те ост­ро­ви) и в Бра­зи­лия (в Уни­вер­си­те­та в Сао Пау­ло). Пре­во­дач на  име­ни­ти пор­ту­га­ло­е­зич­ни авто­ри със све­то­вен отзвук. Сред тях са носи­те­лят на Нобе­ло­ва награ­да за лите­ра­ту­ра Жозе Сара­ма­го, Пау­лу Кое­лю, Марио де Са-Кар­ней­ро, Бати­ща-Бащош, Гаси­ли­а­но Рамос, Маша­до де Асис, Игна­сио де Лойо­ла Бран­дао, Фер­нан­до Саби­но, Мар­сия Ден­сер и още реди­ца съв­ре­мен­ни бра­зил­с­ки авто­ри, изда­де­ни по ини­ци­а­ти­ва на Посол­с­т­во­то на Бра­зи­лия в Бъл­га­рия. Оби­ча да пъту­ва по све­та и се увли­ча по фотог­ра­фия, като има пуб­ли­ку­ва­ни фотог­ра­фии в печат­ни изда­ния и десет­ки интер­вю­та в меди­и­те. Омъ­же­на, с две дъщери.

Избра­ни преводи:

 • Сле­по­та“, Жозе Сара­ма­го (ИК „Колиб­ри”),
 • Вещи­ца­та от Пор­то­бе­ло“, Пау­лу Кое­лю (ИК „Обси­ди­ан”), с награ­да за пре­вод от СУ „Св. Кл. Охридски”,
 • Ръко­пи­сът, наме­рен в Акра“, Пау­лу Кое­лю (ИК „Обси­ди­ан“),
 • Алеф“ Пау­лу Кое­лю (ИК „Обси­ди­ан”),
 • Мак­туб“, Пау­лу Кое­лю (ИК „Обси­ди­ан”),
 • Побе­ди­те­лят е сам“, Пау­лу Кое­лю (ИК „Обси­ди­ан”),
 • Бри­да“, Пау­лу Кое­лю (ИК „Обси­ди­ан”),
 • Бра­зил­с­ки раз­ка­зи от Гра­си­ли­а­но Рамос и Маша­до де Асис (Посол­с­т­во на Бра­зи­лия, ИК „Огле­да­ло”),
 • Днев­ни­кът на един маг“, Пау­лу Кое­лю (ИК “Обси­ди­ан”)
 • Изли­та­не от мъл­ча­ни­е­то“ (в колек­тив) – ИК “Сла­вя­ни”,
 • Още бра­зил­с­ки раз­ка­зи“ (Посол­с­т­во на Бразилия),
 • Засти­нал вът­ре в зима­та човек“, Бати­ща-Бащуш (ИК “Пет Плюс”),
 • Вне­зап­на свет­ли­на“, Жузе Ману­ел Мен­деш (ИК “Пет Плюс”),
 • Изпо­вед­та на Лусиу“, Мариу де Са-Кар­ней­ру (ИК “Пет Плюс”)¨.

Награ­ди:

 • Отли­чие от BUSINESS LADY CLUB за „Цялос­тен при­нос в насър­ча­ва­не­то и под­кре­па­та на жени­те в общес­т­во­то, поли­ти­ка­та и биз­не­са“, 2013 г.
 • Награ­да за пре­вод за рома­на „Вещи­ца­та от Пор­то­бе­ло“ (Пау­лу Кое­лю) от СУ „Св. Кл. Охрид­с­ки“, 2008 г.
 • Пър­ва награ­да в поети­чен кон­курс, посве­тен на Сабо Льо­ринц от Унгар­с­ки кул­ту­рен инс­ти­тут, 2000 г.

Дан­ни за контакт:

 • email: verakirkova@abv.bg