Monthly Archives: March 2018

Благовеста Лингорска с Преводаческата награда на името на Ришард Капушчински

Ришард Капушчински и Благовеса Лингорска; снимка: личен архив на проф. д-р Минка Златева

На 4 март тази година на тържествена церемония в Драматичния театър във Варшава Преводаческата награда на името на Ришард Капушчински за високи заслуги за превода и популяризирането на творчеството на “репортера на века” на чужд език бе връчена на българската преводачка Благовеста Лингорска.

Благовеста Лингорска е родена през 1938 г. в гр. София. Завършила е славянска филология в СУ “Климент Охридски“, където след това е дългогодишен преподавател по полски език. Към края на 70-те години започва своята преводаческа дейност, свързана предимно с популяризирането на творчеството на Ришард Капушчински. Досега са издадени в неин превод творбите му: “Императорът”, “Шахиншахът”, “Империята”, “Лапидарии” (I, II, III, VI), “Футболната война”. “Още един ден живот”. “Абанос”, “Дневникът на репортера”, “Стремителният ход на историята. Записки на ХХ и ХХI в.”, “Другият”. Под печат е книгата „Писането. С Ришард Капушчински разговаря Марек Милер“.

През 2016 г. Благовеста Лингорска бе удостоена със Специалната награда на СПБ за изключително високи постижения за превода от полски език на “Автопортрет на репортера / Стремителният ход на историята. Записки за ХХ и ХХІ век / Другият” от Ришард Капушчински, както и за цялостното представяне на полския репортер, публицист и мислител на български.

Предлагаме интервю на нашия колега Емил Басат с Благовеста Лингорска. Интервюто е част от предстояща книга на Емил Басат, който любезно ни го предостави за случая.

  Continue reading

Открито писмо на УС на СПБ относно промените в ЗАПСП

ДО

                                                          Г-н Вежди Рашидов,

Председател на Комисията по културата и медиите

                                                                                    Народно събрание на Република България

 

                           ДО

                                             Г-н Боил Банов,

                                                        Министър на културата

Министерство на културата на Република България

 

Уважаеми господин Рашидов,

Уважаеми господин Банов,

 

Съюзът на преводачите в България (СПБ), единствената в страната ни творческа организация на преводачи, създадена за осъществяване на общественополезна дейност, чиито членове са носители на авторски права, заявява своята готовност да съдейства при изготвянето на подзаконови нормативни актове по прилагането на Закона за авторското право и сродните му права.

През последните месеци в българското публично пространство тече широка дискусия във връзка с въвеждането на изискванията на Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикалните произведения за използване онлайн на вътрешния пазар.

Управителният съвет на СПБ смята, че съществуващата нормативна уредба не осигурява необходимите условия за ефективно прилагане на закона, ред, защитени от ЗАПСП, авторски права не намират съответна закрила в практиката. Съществуват непълноти в Закона за авторското право и сродните му права, особено сериозни в условията на бързо променящата се технологична среда. Масови са кражбите на произведения на художествения превод в сайтове, регистрирани у нас и в чужбина; налице са случаи, когато издатели не изпълняват своите договорни задължения към преводачите. Държавата не е изпълнила своето задължение да създаде механизъм за прилагане на законовите уредби, отнасящи се до колективните авторски права при репрографиране и при отчисленията за ползване на авторските произведения.

Непълнотите в ЗАПСП трябва да бъдат спешно преодолени, така че българският закон да съответства както на условията в нашата страна, така и на европейските стандарти и норми и на международната практика в сферата на интелектуалната собственост.

СПБ подкрепя справедливите искания на всички творци, носители на авторски права, за създаване на ефективен механизъм за прилагане на чл. 22а и 26 от ЗАПСП.

И още веднъж, този път в индивидуално качество, Съюзът на преводачите в България заявява солидарността си с исканията на организацията за колективно управление на АП РЕПРО.БГ, на която сме и член-учредител.

Готови сме да съдействаме  при изработването на правната уредба по прилагането на Закона за авторското право и сродните му права, отнасяща се до използването, възпроизвеждането и разпространението на текстове, обект на авторското право.

Настояваме наши представители да участват на всички нива в изработването на правните уредби по прилагането на ЗАПСП, отнасящи се до използването, възпроизвеждането и разпространението на текстове, обект на авторското право.

 

                                                                                      Управителен съвет на Съюза на преводачите в България

                                                                                      Председател на Съюза на преводачите в България,

                                                                                      доц. д-р Иво Панов

07.03.2018 г.