Author Archives: Teodora Tzankova

Изявление на УС на СПБ

През послед­ни­те дни сме сви­де­те­ли на немис­ли­ма за XXI век воен­на агре­сия в суве­рен­на дър­жа­ва. Съю­зът на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия (СПБ) осъж­да ост­ро воен­ни­те дейс­т­вия на рус­кия пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин в Украй­на и при­зо­ва­ва за неза­бав­но­то им прекратяване.

Изказ­ва­ме събо­лез­но­ва­ния на близ­ки­те на жер­т­ви­те и изра­зя­ва­ме сво­я­та съп­ри­час­т­ност към всич­ки стра­да­щи от ужа­си­те на вой­на­та в Украйна.

Уве­ре­ни в това, че исти­на­та и диа­ло­гът са един­с­т­ве­ни­те оръ­жия за раз­ре­ша­ва­не на кон­ф­лик­ти, се надя­ва­ме в най-ско­ро вре­ме нор­мал­ни­ят мирен ход на живо­та да бъде възстановен.

На сво­и­те коле­ги укра­ин­с­ки­те пре­во­да­чи жела­ем кураж и вяра в непо­бе­ди­ма­та сила на сло­во­то за изграж­да­не на мос­то­ве меж­ду хората.

УС на СПБ

Чле­но­ве на СПБ, под­кре­пи­ли пози­ци­я­та на УС:

Албе­на Бакрачева

Албе­на Стаменова

Албе­на Стоянова

Алек­сан­дър Шурбанов

Ана Димо­ва

Анге­ли­на Димитрова

Анд­рей Манолов

Ане­та Данчева-Манолова

Анже­ли­на Пенчева

Анна Злат­ко­ва

Весе­ла Еленкова

Весе­ли­на Райжекова

Вла­ди­мир Атанасов

Вла­ди­мир Молев

Вла­ди­мир Пенчев

Гали­на Меламед

Геор­ги Рачев

Горя­на Ленкова

Дани­е­ла Илиева

Дарин Тенев

Дария Кара­пет­ко­ва

Десис­ла­ва Чешмеджиеа-Стойчева

Димит­ри­на Лесневская

Добро­мир Григоров

Еве­ли­на Хайн

Еле­на Метева

Еле­на Поптодорова

Еле­на Рачева

Ели­ца Иванова

Емил Басат

Жела Геор­ги­е­ва

Зор­ни­ца Китинска

Иван­ка Павлова

Иво Панов

Игли­ка Василева

Ладис­лав Цветков

Лари­са Петрова

Лиля­на Табакова

Люд­мил Димитров

Мари­а­на Ревенска

Мари­на Арнаудова

Мария Пет­ко­ва-Базел­ко­ва

Мая Гено­ва

Мая Цено­ва

Мег­ле­на Боденска

Миле­на Попова

Неве­на Панова

Недял­ка Чакалова

Нина Вено­ва

Олга Сто­я­но­ва

Петър Пас­ка­лев

Прав­да Спасова

Рада Ган­ко­ва

Рада Шар­лан­джи­е­ва

Рай­на Камберова

Роси­ца Ташева

Румя­на Бикс

Румя­на Л. Станчева

Румя­на Мл. Станчева

Румя­на Стоянова

Саби­на Павлова

Свет­ла Мутафова

Сил­вия Борисова

Сил­вия Вагенщайн

Сла­ва Янакиева

Таня Бату­ле­ва

Таня Попо­ва

Тео­до­ра Цанкова

Тодор­ка Янева-Медникарова

Толя Раде­ва

Хай­ри Хамдан

Хрис­ти­на Балабанова

Отворено писмо до АБК

Ува­жа­е­ма гос­по­жо Алексиева, 

Воде­ни от убеж­де­ни­е­то, че пар­т­ньор­с­т­во­то меж­ду наши­те орга­ни­за­ции е най-доб­ри­ят път за пости­га­не на обща­та ни цел за раз­ви­тие на кни­го­из­да­ва­не­то в Бъл­га­рия, бих­ме иска­ли да пред­ста­вим на ваше­то вни­ма­ние някол­ко набо­ле­ли въп­ро­са от клю­чо­во зна­че­ние за бъде­ще­то на всич­ки нас. Вяр­ва­ме, че с общи уси­лия натру­па­ли­те се проб­ле­ми могат да бъдат пре­одо­ле­ни и чрез пло­дот­вор­но сът­руд­ни­чес­т­во да поста­вим осно­ви­те на един по-здрав ико­но­ми­чес­ки и мно­го по-богат кни­жен сектор.

На пър­во мяс­то, обръ­ща­ме се към Вас във връз­ка с реди­ца сиг­на­ли на пре­во­да­чи (не само чле­но­ве на СПБ) за недо­пус­ти­ми зло­у­пот­ре­би от стра­на на някои изда­те­ли. Бъл­гар­с­ко­то зако­но­да­тел­с­т­во ясно рег­ла­мен­ти­ра отно­ше­ни­я­та изда­тел-пре­во­дач, като в ЗАПСП е отде­ле­но спе­ци­ал­но вни­ма­ние на изда­тел­с­ки­те дого­во­ри (Гла­ва сед­ма, раз­дел II), как­ви­то по същес­т­во се явя­ват и дого­во­ри­те, кои­то сключ­ва изда­те­лят с пре­во­да­ча. Въп­ре­ки това зачес­тя­ват опи­ти­те на неко­рек­т­ни изда­те­ли да нала­гат сключ­ва­не­то на дого­во­ри по чл. 42 от ЗАПСП и така на прак­ти­ка лиша­ват пре­во­да­ча от всич­ки пра­ва вър­ху тру­да му с изклю­че­ние на неот­чуж­ди­мо­то пра­во на призна­ва­не на автор­с­т­во­то. Едва ли е нуж­но да се отбе­ляз­ва, че нала­га­не­то на дого­вор по чл. 42 от ЗАПСП пред­став­ля­ва гру­бо нару­ше­ние на Етич­на­та хар­та на бъл­гар­с­ки­те кни­го­из­да­те­ли, кни­го­раз­п­рос­т­ра­ни­те­ли, лите­ра­тур­ни аген­ти, биб­ли­о­те­ки и пре­во­да­чи. Във връз­ка с това при­зо­ва­ва­ме АБК да взе­ме отно­ше­ние по този казус в най-крат­ки сро­ко­ве, като потвър­ди не само на думи, а и на дела запи­са­на­та в Етич­на­та хар­та реши­мост за спаз­ва­не на кон­с­ти­ту­ци­я­та, зако­ни­те на стра­на­та и прин­ци­па на зачи­та­не на пра­ва­та на учас­т­ни­ци­те в книж­ния сектор.

Натис­кът, кой­то поня­ко­га изда­те­ли­те упраж­ня­ват вър­ху пре­во­да­чи­те от пози­ци­я­та на сила­та, е отче­тен и в Дирек­ти­ва 2019/790 на ЕП и на Съве­та, коя­то, как­то зна­е­те, пред­стои да бъде въве­де­на в бъл­гар­с­ко­то зако­но­да­тел­с­т­во до някол­ко месе­ца. СПБ учас­т­ва в кон­сул­та­ци­и­те по изгот­вя­не­то на про­ме­ни­те в ЗАПСП и с радост можем да отбе­ле­жим, че пози­ци­и­те ни бяха посрещ­на­ти с нуж­но­то вни­ма­ние в работ­на­та гру­па към Минис­тер­с­т­во на кул­ту­ра­та (ста­но­ви­ще­то ни е налич­но на сай­та на Минис­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та). Като отчи­та неиз­беж­на­та нерав­но­пос­та­ве­ност меж­ду изда­те­ли­те и пре­во­да­чи­те, как­то и необ­хо­ди­мост­та от по-спра­вед­ли­во въз­наг­раж­де­ние за съз­да­те­ли­те на кул­тур­ни про­дук­ти, Дирек­ти­ва 2019/790 отва­ря широ­ко вра­ти­те за уста­но­вя­ва­не на нов модел на отно­ше­ния меж­ду изда­те­ли­те и пре­во­да­чи­те, вклю­чи­тел­но колек­тив­но дого­ва­ря­не на мини­мал­ни въз­наг­раж­де­ния. Ще се рад­ва­ме да обсъ­дим тези въз­мож­нос­ти и с общи уси­лия да начер­та­ем план с кон­к­рет­ни стъп­ки за тях­но­то осъ­щес­т­вя­ва­не, кое­то би гаран­ти­ра­ло раз­ви­ти­е­то на бога­та кни­жов­на кул­ту­ра и качес­т­ве­но обра­зо­ва­ние в България. 

И накрая, бих­ме иска­ли да ви пока­ним да се при­съ­е­ди­ни­те към меж­ду­на­род­на­та кам­па­ния за посоч­ва­не на име­то на пре­во­да­ча във всич­ки мате­ри­а­ли, свър­за­ни с пре­ве­де­но­то от него про­из­ве­де­ние (вж. напри­мер кам­па­ни­я­та на ЕСАЛП). Това би допри­нес­ло за пове­че види­мост на пре­во­да­чес­кия труд, а това е пър­ва стъп­ка към оце­ня­ва­не­то му по дос­тойн­с­т­во и пови­ша­ва­не­то на прести­жа на про­фе­си­я­та, а оттам и на качес­т­во­то на пре­во­да­чес­ка­та работа. 

Потвър­ж­да­ва­ме още вед­нъж готов­ност­та си да рабо­тим заед­но в име­то на общи­те ни цели. 

С ува­же­ние,

УС на СПБ

In memoriam: Маргарита Дограмаджян

С дъл­бо­ка тъга съоб­ща­ва­ме, че ни напус­на бла­гос­ло­ве­на­та да оби­ча това, кое­то рабо­ти, и да рабо­ти това, кое­то оби­ча – талан­т­ли­ва­та пре­во­дач­ка от анг­лийс­ки език – Мар­га­ри­та Догра­ма­джян (1956 – 2021).

Пре­во­ди­те ѝ на над 50 рома­на, дет­с­ка лите­ра­ту­ра и попу­ляр­ни енцик­ло­пе­дии са духът на сами­те авто­ри, пре­да­ден на бъл­гар­с­ки език. Сред тях са „Приклю­че­ни­я­та на Том Сойер“, „Бели­ят тигър“, „Свет­ли­ни­те на вой­на­та“, „Крат­ка исто­рия на Гър­ция“ и още мн. др., раз­ши­ри­ли лите­ра­тур­ния кръ­го­зор на бъл­гар­с­кия читател.

До послед­но Мар­га­ри­та Догра­ма­джян бе част от живо­та и на нашия Съюз.

Поклон пред свет­ла­та ѝ памет!

Покло­не­ни­е­то ще бъде на 4 декем­в­ри от 13.00 ч. в Риту­ал­на­та зала на Софийс­ки цен­т­рал­ни гро­би­ща. Близ­ки­те помо­ли­ха, ако някой иска да при­със­т­ва, пред­вид епи­де­мич­на­та обста­нов­ка да потвър­ди на 0879 166 521.

От УС на СПБ

Иглика Василева с Голямата специална награда на портал „Култура“ за 2021 г.

Има­ме удо­вол­с­т­ви­е­то да съоб­щим, че Голя­ма­та спе­ци­ал­на награ­да на Пор­тал Кул­ту­ра за 2021 г. полу­чи наша­та коле­га Игли­ка Васи­ле­ва зара­ди „голе­мия ѝ при­нос към бъл­гар­с­ко­то сло­во, как­то и зара­ди изклю­чи­тел­но­то ѝ майс­тор­с­т­во в пре­во­да на „Оди­сей“ на Джеймс Джойс и на голе­ми твор­би на анг­ло­е­зич­на­та класика“. 

Награ­ди­те бяха връ­че­ни на 1 ноем­в­ри, Деня на буди­те­ли­те, в „Перо­то“. Инфор­ма­ция за оста­на­ли­те награ­ди и сним­ки може­те да види­те тук.

Чес­ти­то на всич­ки наградени! 

Становище на Съюза на преводачите относно проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права

(пуб­ли­ку­ван в пор­та­ла за общес­т­ве­ни кон­сул­та­ции на 15.09.2021 г.)

Съю­зът на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия изказ­ва призна­тел­ност на работ­на­та гру­па към Минис­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та, изгот­ви­ла Зако­ноп­ро­ек­та, и изра­зя­ва задо­вол­с­т­во от про­ме­ни­те, улес­ня­ва­щи достъ­па до съдър­жа­ние, кое­то е общес­т­ве­но дос­то­я­ние; въве­де­ни­те изклю­че­ния по отно­ше­ние на циф­ро­во­то изпол­з­ва­не на про­из­ве­де­ния или дру­ги обек­ти на закри­ла при обу­че­ние, как­то и рег­ла­мен­ти­ра­не­то на въз­мож­ност­та обек­ти­те на закри­ла да бъдат изпол­з­ва­ни от инс­ти­ту­ци­и­те за кул­тур­но наслед­с­тво без раз­ре­ше­ние на авто­ра и без запла­ща­не на възнаграждение.

По отно­ше­ние на мер­ки­те за засил­ва­не пози­ци­я­та на авто­ри­те и артис­ти­те изпъл­ни­те­ли при дого­ва­ря­не на изпол­з­ва­не­то на тех­ни­те обек­ти, как­то и на под­хо­дя­щи гаран­ции, че пра­во­но­си­те­ли­те полу­ча­ват спра­вед­ли­ви въз­наг­раж­де­ния по вече склю­че­ни дого­во­ри, Съю­зът на пре­во­да­чи­те отчи­та напра­ве­ни­те в Зако­ноп­ро­ек­та стъп­ки, но смя­та, че те са недос­та­тъч­ни и няма да дове­дат до „спра­вед­ли­во­то и съраз­мер­но запла­ща­не“, за кое­то се гово­ри в Дирек­ти­ва 2019/790 на Евро­пейс­кия пар­ла­мент и за кое­то в моти­ви­те към Зако­ноп­ро­ек­та се твър­ди, че се въвеж­да като „общ принцип“.

Спра­вед­ли­во­то и съраз­мер­но запла­ща­не е основ­ни­ят път за сти­му­ли­ра­не на твор­чес­ка­та дей­ност и обо­га­тя­ва­не на кул­тур­но­то мно­го­об­ра­зие, а за артис­ти­те изпъл­ни­те­ли и пре­во­да­чи­те в час­т­ност е един­с­т­ве­на­та гаран­ция за под­дър­жа­не на висо­ки про­фе­си­о­нал­ни стан­дар­ти. Съх­ра­не­ни­е­то на бъл­гар­с­кия език и раз­ви­ти­е­то на бъл­гар­с­ка­та сло­вес­ност са в пря­ка зави­си­мост от качес­т­во­то на пре­во­да, кое­то пък на свой ред зави­си от въз­мож­ност­та пре­во­да­чът да може да се издър­жа от тру­да си. Пред­ло­же­ни­те в Зако­ноп­ро­ек­та про­ме­ни не са доста­тъч­ни за реша­ва­не­то на този проб­лем, тъй като не дър­жат смет­ка за бъл­гар­с­ка­та дейс­т­ви­тел­ност. Допъл­не­ни­е­то в чл. 44: „В този слу­чай чл. 42 не се при­ла­га“ и нови­ят чл. 54а за дого­вор с автор на пре­вод са стъп­ки в пра­вил­на­та посо­ка, но пора­ди нерав­но­пос­та­ве­ност­та в отно­ше­ни­я­та меж­ду авто­ри­те и пол­з­ва­те­ли­те на тех­ни­те про­из­ве­де­ния не въз­пре­пят­с­тват масо­во­то изпол­з­ва­не на чл. 42, кой­то дава въз­мож­ност за още­тя­ва­не на авто­ри­те. С оглед на това Съю­зът на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия пред­ла­га чл. 42 да бъде допъл­нен с али­нея 3, коя­то да посоч­ва, че чл. 42 е неп­ри­ло­жим към лите­ра­тур­ни­те произведения.

За да съоб­ра­зи изис­к­ва­ни­я­та на Дирек­ти­ва­та за прозрач­ност, зако­ноп­ро­ек­тът въвеж­да задъл­же­ние за пре­дос­та­вя­не на акту­ал­на, раз­би­ра­е­ма, отно­си­ма и изчер­па­тел­на инфор­ма­ция на авто­ри­те и артис­ти­те изпъл­ни­те­ли най-мал­ко вед­нъж годиш­но за изпол­з­ва­не­то на про­из­ве­де­ни­я­та или дру­ги­те обек­ти на закри­ла, вклю­чи­тел­но за начи­ни­те на изпол­з­ва­не, всич­ки при­хо­ди и дъл­жи­мо­то въз­наг­раж­де­ние. За съжа­ле­ние, оба­че това задъл­же­ние оста­ва в сфе­ра­та на поже­ла­ни­я­та, тъй като не е пред­ви­де­на сан­к­ция в слу­чай на неиз­пъл­не­ние. Зато­ва Съю­зът на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия пред­ла­га към чл. 97 да се доба­ви нова али­нея, в коя­то да е ясно посо­че­на сан­к­ци­я­та при неиз­пъл­не­ние на това задъл­же­ние. Също така, в Зако­на е доб­ре да се въве­де задъл­же­ние за изда­те­ли­те да под­дър­жат досие – елек­т­рон­но или хар­ти­е­но, в кое­то да може да се уста­но­ви спаз­ва­не­то на това задъл­же­ние, напри­мер под фор­ма­та на допъл­ни­тел­на ал.10 към чл. 39: Изда­те­ли­те са длъж­ни да пазят на хар­ти­ен или елек­т­ро­нен носи­тел дока­за­тел­с­т­ва за със­та­ве­ни­те отче­ти и за уве­до­мя­ва­не­то на авто­ри­те за тях.

Съю­зът на пре­во­да­чи­те при­вет­с­тва пред­ви­де­на­та в Зако­ноп­ро­ек­та въз­мож­ност авто­рът или артис­тът изпъл­ни­тел да пре­тен­ди­ра за допъл­ни­тел­но въз­наг­раж­де­ние от стра­на­та, с коя­то е склю­чил дого­вор за изпол­з­ва­не или от ней­ни пра­воп­ри­ем­ни­ци, в слу­ча­и­те, кога­то пър­во­на­чал­но дого­во­ре­но­то въз­наг­раж­де­ние се ока­же явно несъ­раз­мер­но на при­хо­ди­те, полу­че­ни от изпол­з­ва­не­то на про­из­ве­де­ни­е­то. След­ва да се отбе­ле­жи оба­че, че тек­с­то­ве­те, уреж­да­щи про­це­ду­ра­та за меди­а­ция или евен­ту­а­лен съде­бен иск за допъл­ни­тел­но въз­наг­раж­де­ние, могат да оста­нат мър­т­во­ро­де­ни, тъй като ста­ва дума за доста мал­ки суми, неоп­рав­да­ва­щи раз­хо­ди­те и уси­ли­я­та от стра­на на авто­ра. Пора­ди тази при­чи­на Съю­зът на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия се отна­ся с извес­т­ни резер­ви към пред­ло­же­но­то отпа­да­не на зало­же­ния мак­си­ма­лен десет­го­ди­шен срок на дого­во­ра за изпол­з­ва­не на про­из­ве­де­ние. Навяр­но това огра­ни­че­ние наис­ти­на е бари­е­ра за раз­ви­тие на паза­ра на някои индус­т­рии, но в сфе­ра­та на кни­го­из­да­ва­не­то, напри­мер, то е от мал­ко­то ефек­тив­ни мер­ки, защи­та­ва­щи пра­ва­та на авто­ри­те, и в този сми­съл би било доб­ре да се потър­си начин да остане.