Дискусия „Стари и нови преводи“, част 1

На 27 май 2019 г. се про­ве­де Дис­ку­сия на тема „Ста­ри и нови пре­во­ди“, част 1, орга­ни­зи­ра­на от Сек­ция „Худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра и хума­ни­та­рис­ти­ка“ към Съю­за на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия и Изда­тел­с­т­во „Колиб­ри“ по повод новия пре­вод на „Пер­сийс­ки пис­ма“ на Шарл дьо Мон­тес­кьо, дело на Гали­на Мела­мед, и новия пре­вод на „Една любов на Суан“ на Мар­сел Пруст, дело на Роси­ца Таше­ва. В нея учас­т­ва­ха Гали­на Мела­мед, Роси­ца Таше­ва, Вла­ди­мир Ата­на­сов, проф. Сто­ян Ата­на­сов, Сил­вия Ваген­щайн и др. Моде­ра­тор беше Тео­до­ра Цан­ко­ва. Бла­го­да­рим на всич­ки учас­т­ни­ци и гости!

Пълен ауди­о­за­пис на дис­ку­си­я­та може­те да наме­ри­те на новия виде­о­ка­нал на Сек­ци­я­та в „Ютюб“.