Мариана Георгиева Ревенска

Работ­ни ези­ци: анг­лийс­ки, рус­ки. Член на СПБ от 1982 г.

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: Широк спек­тър без тех­ни­ка. В послед­ни­те годи­ни огра­ни­ча­вам пис­ме­ни­те преводи.

Крат­ка биог­ра­фия: МА по анг­лийс­ка фило­ло­гия, пре­во­дач-корес­пон­дент, пре­во­дач-репор­тер в ИНФЧ на БТА, редак­тор на анг­лийс­ка­та вер­сия на алма­нах АПРОПО до 1989 г, след това на сво­бод­на прак­ти­ка. По здра­вос­лов­ни съоб­ра­же­ния пове­че уст­ни пре­во­ди и редак­ции, област хума­ни­та­рис­ти­ка най-общо. Учас­тия в съби­тия на пове­че­то минис­тер­с­т­ва, БНТ, Народ­но­то съб­ра­ние, Све­тов­на бан­ка, МВФ, десет годи­ни пре­во­ди към Аме­ри­кан­с­ка­та аген­ция за меж­ду­на­род­но раз­ви­тие, пре­зен­та­ции и семи­на­ри по най-раз­лич­ни пово­ди през годи­ни­те… Невъз­мож­но е да се избро­ят всич­ки изяви. 

Освен в СПБ чле­ну­вам и в Асо­ци­а­ци­я­та на пре­во­да­чи­те и Съю­за на жур­на­лис­ти­те в България.

Про­фе­си­о­нал­ни­ят ми стаж дати­ра от 1972 годи­на след дип­ло­ми­ра­не­то ми. Твър­де про­дъл­жи­те­лен за тази прекрас­на изто­ща­ва­ща професия.

Избра­ни пре­во­ди: Пре­вод на кни­га на Сид­ни Шел­дън, пуб­ли­ку­ва­ни пре­во­ди на поезия и худо­жес­т­ве­ни раз­ка­зи в алма­нах АПРОПО.

Награ­ди: Награ­да на Интер­п­ре­то­ри­у­ма на Мари­а­на Хил за “При­нос към утвър­ж­да­ва­не прести­жа на пре­во­да­чес­ка­та про­фе­сия”, 2008 г, по повод Деня на преводача.

Дан­ни за кон­такт: 0887 569705, 029883022, marrev@abv.bg