Годишни награди на Съюза на преводачите в България за 2018 г.

 

Годиш­ни награ­ди на СПБ в област­та на пре­во­да на

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

 

Награ­ди за ярки пости­же­ния:

 • Даря Хара­ла­но­ва – за пре­во­да от рус­ки език на Авто­би­ог­ра­фия на един труп от Сигиз­мунд Кржи­жа­нов­с­ки, изд. „Аква­ри­ус“;
 • Ния Трей­ман (посмър­т­но)за пре­во­да от френ­с­ки език на рома­на Чер­ни­ят каби­нет от Макс Жакоб, изд. „Ерго“;
 • Пла­мен Хаджийс­ки – за пре­во­да от нем­с­ки език на Дуин­с­ки еле­гии от Рай­нер Мария Рил­ке, изд. „Изток-Запад“;
 • Сто­ян Гяу­ров – за пре­во­да от нем­с­ки език на сбор­ни­ка Емиг­ран­ти­те. Чети­ри дъл­ги раз­ка­за от В. Г. Зебалд, изд. „Колиб­ри“.

Спе­ци­ал­на награ­да за изклю­чи­тел­но висо­ки пости­же­ния:

 • Здрав­ка Пет­ро­ваза пре­во­да от рус­ки език на рома­на Репе­ти­ции от Вла­ди­мир Шаров, изд. „Факел екс­прес“.

Награ­да на СПБ „Еле­на Муте­ва“ за ярко пости­же­ние на млад пре­во­дач на худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра:

 • Сте­фан Радев – за пре­во­да от анг­лийс­ки език на рома­на Живо­тът и приклю­че­ни­я­та на Джак Енгъл от Уолт Уит­ман, изд. „Лист“.

Награ­да за ярки пости­же­ния в област­та на пре­во­да от бъл­гар­с­ки на чужд език:

 • Хай­ри Хам­данза пре­во­да от бъл­гар­с­ки на араб­с­ки език на анто­ло­ги­я­та на съв­ре­мен­ния бъл­гар­с­ки раз­каз В нача­ло­то бе епи­ло­гът, изд. „Албай­ру­ни“, Йор­да­ния.

Почет­на гра­мо­та за осо­бе­но голе­ми заслу­ги за раз­ви­ти­е­то на пре­во­да­чес­ко­то изкус­т­во в Бъл­га­рия:

 • Дора Баро­ва (посмър­т­но) – за все­от­дай­ност­та и голе­ми­те ѝ заслу­ги като пре­во­дач и редак­тор при пред­ста­вя­не­то и попу­ля­ри­зи­ра­не­то на япон­с­ка­та лите­ра­ту­ра и кул­ту­ра у нас.

 НАГРАДА ЗА ЦЯЛОСТНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ПРЕВОДА,

при­съж­да­на само на чле­но­ве на СПБ:

 • Жела Геор­ги­е­ваМно­гос­т­ран­на­та дей­ност на Жела Геор­ги­е­ва като пре­во­дач, редак­тор и изда­тел впе­чат­ля­ва бъл­гар­с­ки­те чита­те­ли с бога­та палит­ра пре­ве­де­ни тек­с­то­ве на раз­лич­ни по натю­рел авто­ри от стра­ни­те на бив­ша Югос­ла­вия и от Русия.

 

Годиш­ни награ­ди на СПБ в област­та на пре­во­да на

ХУМАНИТАРИСТИКА

 

Награ­ди за ярки пости­же­ния:

 • Алек­сан­д­ра Веле­ва – за пре­во­да от френ­с­ки език на Пуб­лич­ни вра­го­ве от Мишел Уел­бек и Бер­нар-Анри Леви, изд. „Факел екс­прес“;
 • Проф. Кольо Коев – за пре­во­да от нем­с­ки език на Фигу­ри на кул­ту­ра­та / Фигу­ри на власт­та от Макс Вебер, изд. „Кри­ти­ка и Хума­ни­зъм“;
 • Миле­на Ива­но­ва – за пре­во­да от анг­лийс­ки език на Геро­ят с хиля­ди лица от Джо­у­зеф Кем­бъл, изд. „Еле­мен­ти“.

 Спе­ци­ал­ни награ­ди за изклю­чи­тел­но висо­ки пости­же­ния:

 • Ина Киря­ко­ва и проф. Цочо Боя­джи­ев – за пре­во­да от ита­ли­ан­с­ки и латин­с­ки език на Сред­но­ве­ков­но­то мис­ле­не от Умбер­то Еко, изд. „Изток-Запад“.

 

Годиш­ни награ­ди на СПБ в област­та на

ТЕОРИЯТА, ИСТОРИЯТА И КРИТИКАТА НА ПРЕВОДА

 

Награ­да за ярки пости­же­ния:

 • Мария Пиле­ва – за кни­га­та ѝ Бунт. Надеж­да. Изкуп­ле­ние: Анг­ло­е­зич­ни­те пре­во­ди от бъл­гар­с­кия XIX век, изд. „Кра­ли­ца МАБ“.

 Спе­ци­ал­на награ­да за изклю­чи­тел­но висо­ки пости­же­ния:

 • Адри­а­на Кова­че­ва – за кни­га­та ѝ (Не)забележимата пре­во­дач­ка. Еман­ци­па­ци­он­ни пре­вод­ни прак­ти­ки на Дора Габе, изд. „Фабер“.

 НАГРАДА ЗА ЦЯЛОСТНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ПРЕВОДА,

при­съж­да­на само на чле­но­ве на СПБ:

 • Проф. Йон­ка Най­де­но­ва – За изклю­чи­тел­ния ѝ изсле­до­ва­тел­с­ки при­нос в раз­ви­ти­е­то на тео­ри­я­та, исто­ри­я­та и кри­ти­ка­та на пре­во­да в област­та на унга­рис­ти­ка­та и бъл­га­рис­ти­ка­та, на лите­ра­тур­на­та исто­рия и съпос­та­ви­тел­ни­те изслед­ва­ния на пре­во­да, как­то и за пре­во­да­чес­ко­то ѝ майс­тор­с­т­во при пред­ста­вя­не на унгар­с­ка­та лите­ра­тур­на кла­си­ка и на воде­щи съв­ре­мен­ни унгар­с­ки авто­ри на бъл­гар­с­ки език.

 

Годиш­ни награ­ди на СПБ в област­та на

НАУЧНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРЕВОД

 

НАГРАДИ ЗА ЦЯЛОСТНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ПРЕВОДА,

при­съж­да­на само на чле­но­ве на СПБ:

 • Ната­лия Дамя­но­ва – за дъл­го­го­диш­на­та ѝ пре­во­да­чес­ка дей­ност на науч­на и тех­ни­чес­ка лите­ра­ту­ра, за при­но­са ѝ в рабо­та­та на Съю­за като един от него­ви­те чле­но­ве учре­ди­те­ли;
 • Проф. Чав­дар Пет­ков – за мно­гоб­рой­ни­те му пре­циз­ни пре­во­ди на науч­но-тех­ни­чес­ка лите­ра­ту­ра, за точ­но­то пре­да­ва­не на сми­съ­ла в тер­ми­ни­те от раз­лич­ни облас­ти на тех­ни­ка­та, тях­но­то акту­а­ли­зи­ра­не спря­мо съв­ре­мен­на­та им упот­ре­ба и утвър­ж­да­ва­не на тер­ми­но­ло­гич­ни­те стан­дар­ти.

 

Годиш­ни награ­ди на СПБ за

СИНХРОНЕН И КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД

 

Спе­ци­ал­ни награ­ди за изклю­чи­тел­но висо­ки пости­же­ния 

 • Проф. Борис Параш­ке­вов – за изклю­чи­тел­ния му при­нос в област­та на уст­ния и пис­ме­ния пре­вод;
 • Кон­с­тан­ца Дян­ко­ва – за заслу­ги­те ѝ в област­та на уст­ния, пис­ме­ния и фил­мо­вия пре­вод от и на френ­с­ки език.

 НАГРАДА ЗА ЦЯЛОСТНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ПРЕВОДА,

при­съж­да­на само на чле­но­ве на СПБ:

 • Вла­ди­мир Бер­нер – за пре­во­да­чес­ко­то му майс­тор­с­т­во, про­явя­ва­но в пре­во­ди­те му като дъл­го­го­ди­шен син­х­ро­нен и кон­се­ку­ти­вен пре­во­дач с рус­ки език

 

 

НАГРАДА НА УС

ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ НА ИЗТЪКНАТ ЧУЖДЕСТРАНЕН ПРЕВОДАЧ:

 • Томас Фрам, Гер­ма­ния – за заслу­ги­те му за пред­ста­вя­не­то на бъл­гар­с­ка­та лите­ра­ту­ра и кул­ту­ра пред нем­с­ко­е­зич­на пуб­ли­ка и за пре­во­да от бъл­гар­с­ки на нем­с­ки език на Исто­рия на бъл­гар­с­ка­та лите­ра­ту­ра, том 1(Geschichte der bulgarischen Literatur, Band 1) от Миле­на Киро­ва, изд. CHORA, Гер­ма­ния.

 

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА УС

ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ПРЕВОДА:

 • Мария Пет­ко­ва – за пре­во­да от рус­ки език на Рус­ка­та кул­ту­ра от акад. Дмит­рий Лиха­чов, изд. „Изток-Запад“.