Daily Archives: January 24, 2018

В подкрепа на предаването „Денят започва с култура“ на Българската национална телевизия

Упра­ви­тел­ни­ят съвет на Съю­за на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия се обя­вя­ва реши­тел­но в под­кре­па на пре­да­ва­не­то „Денят започ­ва с кул­ту­ра“ и на цен­нос­ти­те, кои­то  него­ви­ят екип пред­ста­вя и защи­та­ва (Пози­ция на еки­па от 22.01.2018 г.).

Денят започ­ва с кул­ту­ра“ е едно от мал­ко­то пре­да­ва­ния у нас, кои­то пре­дос­та­вят  поле за сво­бод­ни дис­ку­сии. Воде­щи­те Анна Анге­ло­ва, Дими­тър Сто­я­но­вич, Алек­сан­д­ра Гюзе­ле­ва и Нико­лай Колев очер­та­ват в дебат, с отно­ше­ние и завид­на еру­ди­ция, общи­те проб­ле­ми на бъл­гар­с­ка­та и све­тов­на­та кул­ту­ра в жан­ро­ва­та им и исто­ри­чес­ка дина­ми­ка, като по този начин съз­да­ват вку­со­ве и фор­ми­рат кри­те­рии. Смя­та­ме, че иска­ни­я­та на новия програ­мен дирек­тор за нама­ля­ва­не на дис­ку­си­он­ни­те фор­ми, за „по-лайф­с­тайл зву­че­не“ и „попу­ля­рен език“ нала­гат тре­во­жен обрат, кой­то про­ти­вос­тои на миси­я­та на Бъл­гар­с­ка­та наци­о­нал­на теле­ви­зия да защи­та­ва общес­т­ве­ния инте­рес и да доиз­г­раж­да обра­зо­ва­на аудитория.

УС на СПБ смя­та, че тъл­ку­ва­не­то на този проб­лем като „кому­ни­ка­ци­о­нен“ от стра­на на дирек­то­ра на Наци­о­нал­на­та теле­ви­зия г‑н Кон­с­тан­тин Каме­на­ров е край­но неу­бе­ди­тел­но и заоби­ка­ля същ­ност­та на разговора.

УС на СПБ при­вет­с­тва реше­ни­е­то  на Съве­та за елек­т­рон­ни медии да обсъ­ди кон­ф­лик­та, „избух­нал око­ло пре­да­ва­не­то „Денят започ­ва с култура“.

 

                                                                                              УС на СПБ

24.01.2018 г.

Милена Попова

Работ­ни ези­ци: анг­лийс­ки

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: анг­ло­е­зич­на худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра и хуманитаристика

Крат­ка биог­ра­фия: Миле­на Попо­ва е роде­на в София и завър­ш­ва бъл­гар­с­ка фило­ло­гия в Софийс­ки уни­вер­си­тет „Св. Кли­мент Охрид­с­ки. Пре­веж­да­ла е рома­ни, раз­ка­зи, пие­си, как­то и тек­с­то­ве в област­та на лите­ра­ту­роз­на­ни­е­то, поли­то­ло­ги­я­та, фило­со­фи­я­та, изкус­т­воз­на­ни­е­то и др. През послед­ни­те 15 годи­ни рабо­ти и като редак­тор на худо­жес­т­ве­ни и неху­до­жес­т­ве­ни преводи.

Избра­ни пре­во­ди:

 • Бро­нис­лав Мали­нов­с­ки, „Науч­на тео­рия на кул­ту­ра­та. Фун­к­ци­о­нал­на­та тео­рия“, 2004
 • Каръл Шийлдс, „Камен­ни­те днев­ни­ци”, 2005
 • Дей­вид Лодж, „Гор­чи­ви исти­ни”, 2005
 • Тру­ман Капо­ти, „Дър­во­то на нощ­та. Съб­ра­ни раз­ка­зи”, 2009
 • Джеф­ри Юдже­ни­дис, „Мидъл­секс”, 2009
 • Рут Пра­у­ър Джаб­ва­ла, Зной и прах, 2012
 • Дей­вид Мамет, „Теа­тъ­рът”, 2014
 • Сири Хус­т­вет, „Лято без мъже”, 2014
 • Е. Л. Док­то­роу, „Мозъ­кът на Анд­рю”, 2016
 • Сири Хус­т­вет, „Плам­тя­щи­ят свят”, 2017
 • Джеф­ри Мур, „Клу­бът на изчез­на­ли­те видо­ве”, 2017 

Награ­ди:

 • Спе­ци­ал­на награ­да „Кръс­тан Дян­ков” за пре­во­да на „Плам­тя­щи­ят свят” от Сири Хус­т­вет – 2017 г.

Дан­ни за кон­такт:

 • popova376 [at] abv.bg