Слава Янакиева

Работ­ни ези­ци: анг­лийс­ки, руски

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: Тео­ре­тич­ни изслед­ва­ния в област­та на меди­е­вис­ти­ка­та, богос­ло­ви­е­то и визу­ал­ни­те изкуства.

Крат­ка биог­ра­фия: Д‑р Сла­ва Яна­ки­е­ва е кул­ту­ро­лог. Изслед­ва­ни­я­та ѝ са в област­та на рели­ги­оз­но­то кино и меди­и­те, как­то и сред­но­ве­ков­ния теа­тър и праз­нич­на кул­ту­ра. Пуб­ли­ку­ва­ла е мно­жес­т­во ста­тии по тези теми в раз­лич­ни науч­ни изда­ния. Понасто­я­щем чете лек­ци­он­ни кур­со­ве в бака­ла­вър­с­ка­та програ­ма на спе­ци­ал­ност Кул­ту­ро­ло­гия в СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки” и спе­ци­ал­ност Сце­ног­ра­фия в НХА. Член е на Инс­ти­ту­та по сред­но­ве­ков­на фило­со­фия и кул­ту­ра, Визан­тийс­ка работ­на гру­па, Съю­за на бъл­гар­с­ки­те фил­мо­ви дей­ци (гил­дия кинок­ри­ти­ка) и на Съю­за на артис­ти­те в Бъл­га­рия (гил­дия теат­рал­на кри­ти­ка). Съав­тор е на две анто­ло­гии по Сред­но­ве­ков­на визу­ал­на култура.

Избра­ни пре­во­ди:

  • Zizioulas, Jean, Being as Communion: Studies in Personhood and the Church (St. Vladimir’s Seminary Press, 1985) / Иоан Д. Зизи­у­лас, Бити­е­то като обще­ние, Фон­да­ция „Кому­ни­тас“, София, 2013
  • Kantorowicz, Ernst Hartwig, The King’s Two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology (Princeton University Press, 1997) / Ернст Кан­то­ро­виц, Две­те тела на кра­ля. Изслед­ва­не на Сред­но­ве­ков­но­то поли­ти­чес­ко богос­ло­вие), ИК “Лик”, София, 2004
  • Archbishop Kallistos Ware, The Mystery of Personhood. Essays on Hesychasm, 2002. / Архи­е­пис­коп Калис­тос (Уеър), Тайн­с­т­во­то на човеш­ка­та лич­ност. Иси­хаст­ки сту­дии, Лик, София, 2002
  • Florovsky, Georges, The Byzantine Fathers of the Sixth to Eighth Century, 2000 / Геор­гий Фло­ров­с­ки, Визан­тийс­ки­те отци. V‑VІІІ век., Тавор, София, 2000
  • Florovsky, Georges, The Eastern Fathers of the Fourth Century, 1999 / Геор­гий Фло­ров­с­ки, Източ­ни­те отци от ІV век.Тавор,София, 1999

Дан­ни за кон­такт: e‑mail: slava.yanakieva@gmail.com