Становище на Съюза на преводачите в България (СПБ)

Във връз­ка с пуб­ли­ку­ва­на­та в „Лите­ра­ту­рен вес­т­ник“ (бр. 11/22– 28.03.2017) ста­тия на проф. Ана Димо­ва „(Не)познатият Йозеф Рот – пре­вод или пре­пис“ Коми­си­я­та по про­фе­си­о­нал­на ети­ка към Съю­за на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия се само­се­зи­ра и запоз­на под­роб­но с изне­се­ния от автор­ка­та слу­чай за заим­с­т­ва­не на ней­ни преводи.

Въз осно­ва на извър­ше­ния съпос­та­ви­те­лен про­чит на отдел­ни откъ­си от чети­ри нове­ли и шест раз­ка­за на Йозеф Рот, пре­ве­де­ни от проф. Ана Димо­ва през 1986 г., и от проф. Влад­ко Мур­да­ров през 2015 г., Коми­си­я­та по про­фе­си­о­нал­на ети­ка стиг­на до заклю­че­ни­е­то, че отли­ки­те меж­ду два­та пре­во­да са нез­на­чи­тел­ни и че имен­но съв­па­де­ни­е­то, а не раз­ли­чи­е­то, се нала­га като пре­об­ла­да­ва­ща тях­на чер­та. Коми­си­я­та запоз­на с тази кон­с­та­та­ция изда­тел­с­т­во Black Flamingo и проф. Влад­ко Мур­да­ров и въз­ло­жи на д‑р Гер­га­на Фър­ко­ва-Анге­ло­ва – гер­ма­нист, лите­ра­ту­рен пре­во­дач и позна­вач на твор­чес­т­во­то на Йозеф Рот, изгот­вя­не­то на екс­пер­т­но ста­но­ви­ще по слу­чая. То бе пред­ста­ве­но пред Упра­ви­тел­ния съвет на СПБ с кате­го­рич­но­то заклю­че­ние за нали­чие на пря­ко заим­с­т­ва­не на пре­во­ди от проф. Влад­ко Мур­да­ров, пре­во­дач на два сбор­ни­ка с раз­ка­зи и нове­ли на Йозеф Рот, пуб­ли­ку­ва­ни от изда­тел­с­т­во Black Flamingo.

Воден от устав­но­то задъл­же­ние да защи­та­ва пра­ва­та на пре­во­да­чи­те и да рабо­ти за прести­жа на про­фе­си­я­та, след като се запоз­на обстой­но със слу­чая, Упра­ви­тел­ни­ят съвет на Съю­за на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия кате­го­рич­но заявя­ва, че е нали­це дирек­т­но заим­с­т­ва­не на пре­во­ди, кое­то ина­че се нари­ча „пла­ги­ат­с­тво“. Упра­ви­тел­ни­ят съвет на СПБ ост­ро осъж­да това явле­ние, как­то и нару­ша­ва­не­то на автор­с­ки­те пра­ва на проф. Ана Димо­ва от стра­на на проф. Влад­ко Мурдаров.

Съю­зът на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия е убе­ден, че бъл­гар­с­ка­та кул­тур­на общес­т­ве­ност няма да оста­не без­раз­лич­на и също ще осъ­ди най-ост­ро тази несъ­от­вет­с­тва­ща на ети­чес­ки­те нор­ми про­ява. Все­ки автор­с­ки труд изис­к­ва ува­жи­тел­но отношение.

 

Упра­ви­те­лен съвет на Съю­за на пре­во­да­чи­те в България

Коми­сия по про­фе­си­о­нал­на ети­ка на Съю­за на пре­во­да­чи­те в България

 

Упра­ви­тел­ни­ят съвет и Коми­си­я­та по про­фе­си­о­нал­на ети­ка на СПБ изказ­ват сво­я­та бла­го­дар­ност на д‑р Гер­га­на Фър­ко­ва-Анге­ло­ва за про­фе­си­о­нал­но­то отно­ше­ние при изгот­вя­не­то на екс­пер­т­но­то становище.

При­ло­же­ние: Екс­пер­т­но ста­но­ви­ще на д‑р Гер­га­на Фъркова-Ангелова