Надежда Розова

Работ­ни ези­ци: анг­лийс­ки език, хинди

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра; науч­на лите­ра­ту­ра и публицистика

Крат­ка биог­ра­фия:

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ:

1982–1987       Анг­лийс­ка ези­ко­ва гим­на­зия „Г. Кир­ков”, гр. Пловдив

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

1987–1992       СУ “Св. Кли­мент Охридски”

обра­зо­ва­тел­на сте­пен: магистър

Пър­ва спе­ци­ал­ност: Индология

Вто­ра спе­ци­ал­ност:  Анг­лийс­ка филология

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:

2016–2017 — хоно­ру­ван пре­по­да­ва­тел по худо­жес­т­вен пре­вод от анг­лийс­ки на бъл­гар­с­ки език, магис­тър­с­ка програ­ма „Пре­во­дач-редак­тор“, СФ, СУ “Св. Кли­мент Охридски”

1994–2012 – хоно­ру­ван пре­по­да­ва­тел в по прак­ти­чес­ки хин­ди спе­ци­ал­ност Индо­ло­гия, Цен­тър за източ­ни ези­ци и кул­ту­ри към ФКНФ на СУ “Св. Кли­мент Охридски”

2002  г. − дирек­тор на магис­тър­с­ка програ­ма по Индо­ло­гия в НБУ и хоно­ру­ван пре­по­да­ва­тел в програмата

ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЗЯВИ:

от 2000 г. − Дирек­тор на изда­тел­с­кия цен­тър на Индо­ло­ги­чес­ка фон­да­ция „Изток-Запад“

 

Избра­ни пре­во­ди:

 

от анг­лийс­ки език:

Ема, Джейн Остин, Мър­лин Пъб­ли­кей­шън, 1995; ИК „Енту­си­аст“, 2013.

Коман­д­ни­те висо­ти, Дани­ъл Йър­гин, Джо­у­зеф Ста­нис­лау, „Весе­ла Люц­ка­но­ва“, 2003.

Смърт през лято­то, Уилям Тре­вър, „Весе­ла Люц­ка­но­ва“, 2003.

Пъте­шес­т­ви­е­то на Фели­ша, Уилям Тре­вър, Изд. “Весе­ла Люц­ка­но­ва”, 2003.

Душа­та на скул­п­то­ра, Джейн Ърк­харт, „Жар – Жанет Арги­ро­ва“, 2004.

Геог­раф­с­ки и глед­ни точ­ки, Томас Фрийд­ман, „Весе­ла Люц­ка­но­ва“, 2004.

Кау­бои и инди­ан­ци, Джо­у­зеф О’Конър,  „Весе­ла Люц­ка­но­ва“, 2005.

С истин­с­ка вяра, Джо­у­зеф О’Конър, „Весе­ла Люц­ка­но­ва“, 2006.

Sineokomomche, Джо­ан Харис, ИК „Про­зо­рец“, 2010.

Кук­ла­та, Даф­ни дю Морие, „Енту­си­аст“, 2012.

Не каз­вай сбо­гом, Джи­ли­ан Флин, ИК „Ера“, 2012.

Съз­да­ния от вре­ме, Рут Озе­ки, ИК „Миле­ни­ум“, 2014.

А пла­ни­ни­те ехтят, Халед Хосей­ни,  ИК „Обси­ди­ан“, 2013.

Съз­да­ния от вре­ме, Рут Озе­ки, ИК „Миле­ни­ум“, 2014.

Илус­т­ра­до, Мигел Сию­ко, ИК „Про­зо­рец“, 2014.

Сян­ка­та на чина­ра, Джон Гри­шам, ИК „Обси­ди­ан“, 2014.

Послед­ни­ят дъх на мавъ­ра, Сал­ман Руш­ди, „Колиб­ри“, 2014.

Неви­ди­ма­та жена, Кле­ър Тома­лин, „Колиб­ри“, 2015.

Страх от уми­ра­не, Ери­ка Джонг, „Обси­ди­ан“, 2015.

Импе­ри­и­те по поре­чи­е­то на Инд, Алис Алби­ния, ИК „Жанет 45“, 2015.

Къща­та край езе­ро­то, Кейт Мор­тън, „Колиб­ри“, 2016.

Орис­ни­ци и фурии, Лорън Гроф, „Обси­ди­ан“, 2016.

Пътят към дома, Роуз Три­мейн, ICU, 2016.

Две годи­ни, осем месе­ца и двай­сет и осем нощи, Сал­ман Руш­ди, „Колиб­ри“, 2015.

Бос­тън­ци, Хен­ри Джеймс, „Колиб­ри“, 2016.

Ана­то­ми­я­та на едно изчез­ва­не, Хишам Матар, ICU, 2017.

Химе­ра, Джон Барт, „Лист“, 2017.

Сър­це на вър­тел, Донал Райън, „Колиб­ри“, 2017.

 

от хин­ди:

Сава­нът (раз­каз), Премчанд, Атал Виха­ри Вадж­пеи, в: Пау­но­ви пера (индийс­ка поезия и про­за), С., 1998.

Сним­ка­та (раз­каз), Уда­ян Вадж­пеи, Атал Виха­ри Вадж­пеи, в: Пау­но­ви пера (индийс­ка поезия и про­за), С., 1998.

Вече­ря в чест на шефа (раз­каз), Бхиш­ма Сах­ни, в: сп. Пла­мък, кн. 5–6, С., 1998.

Раз­пи­тът (раз­каз), Кам­леш­вар, в: Синьо­то езе­ро, С., 2001.

Зми­я­та (раз­каз), Кам­леш­вар, в: Синьо­то езе­ро, С., 2001.

Една нощ в Лон­дон (нове­ла), Нир­мал Вар­ма, в: Пти­ци, С., 2001.

Самот­на­та звез­да (раз­каз), Агея, в: сп. Вез­ни, 2001, ХІ, № 2–3.

Убий­ци (раз­каз), Химан­шу Джо­ши, в: сб. Непоз­на­ти­ят Изток, С., 2001.

Отмъ­ще­ние (раз­каз), Пуш­па Сак­се­на, в: сб. Да си жена от Изто­ка, С., 2002.

Тро­фе­ят, Раджен­д­ра Ядав (раз­каз), в: сб. Ново­то лице на Изто­ка, С., 2006.

Смях, Алка Сарав­ги, Жен­с­ки хро­ни­ки, Аван­гард При­ма, 2011.

Слън­це в ста­я­та (поезия), Кун­вар Нара­ян, сп. Евро­па, 2012.

Идвай (поезия), Кедар­натх Сингх, сп. Евро­па, 2012.

Жена (поезия), Джьот­с­на Милан, сп. Евро­па, 2012.

Думи (поезия), Джьот­с­на Милан, сп. Евро­па, 2012.

Дру­га­де ней­не (поезия), Джьот­с­на Милан, сп. Евро­па, 2012.

Тя (поезия), Джьот­с­на Милан, сп. Евро­па, 2012.

Отзад (поезия), Джьот­с­на Милан, сп. Евро­па, 2012.

Цве­те или… (поезия), Уда­ян Вадж­пеи, сп. Евро­па, 2012.

Някой сигур­но (поезия), Уда­ян Вадж­пеи, сп. Евро­па, 2012.

 

от бъл­гар­с­ки език:

Mineva-Milcheva, J. The Decorative heritage of the painter Anna Hähn-Jossifova (1872–1931) – the collection of Emilia Staycheva, Kwazar Publishing House, Sofia, 2001.

Lyubomir Milchev — DANDY. Sofia — Enigma, Stigma. Enthusiast Publishing House. Sofia, 2011.

 

Награ­ди:

  • Спе­ци­ал­на­та награ­да на Фон­да­ция „Ели­за­бет Кос­то­ва“ за 2014 г. за пре­во­да на романа
  • Награ­да за ярки пости­же­ния в област­та на пре­во­да на худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра — про­за на Съю­за на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия за пре­во­да на рома­на „Послед­ни­ят дъх на мавъ­ра“, ИК „Колиб­ри“, 2015 г.

Дан­ни за кон­такт: nadia.rozova@gmail.com