Евелина Валентинова Хайн

Работ­ни ези­ци: китайс­ки, нем­с­ки, анг­лийс­ки, руски

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: хума­ни­та­рис­ти­ка, худо­жес­т­ве­на литература

Крат­ка биог­ра­фия: Еве­ли­на Хайн е асис­тент в Катед­ра „Ези­ци и кул­ту­ри на източ­на Азия“ в СУ „Св. Кл. Охрид­с­ки“ (от 2007 г), къде­то пре­по­да­ва китайс­ка сред­но­ве­ков­на лите­ра­ту­ра, китайс­ки фол­к­лор, фол­к­лор на източ­на Азия, как­то и кур­со­ве по прак­ти­чес­ки китайс­ки език (устен пре­вод). Док­тор е на СУ от май 2018 г. с тема на дисер­та­ци­я­та „Кул­тът към пла­ни­на­та Тай­шан във фол­к­лор­но-рели­ги­оз­на­та тра­ди­ция на Китай (с акцент вър­ху обра­за на жен­с­ко­то божес­т­во)“. Спе­ци­а­ли­зи­ра­ла е в Гер­ма­ния и Китай. Про­фе­си­о­нал­ни­те й инте­ре­си са свър­за­ни с фол­к­ло­ра и народ­ни­те рели­гии на източ­на Азия, как­то и с пре­во­ди на хума­ни­та­рис­ти­ка и худо­жес­т­ве­на литература.

 Избра­ни преводи:

  • Китайс­ка­та меч­та за вели­ко наци­о­нал­но въз­раж­да­не: избра­ни откъ­си от речи и изказ­ва­ния”, Си Дзин­пин, пре­вод от китайс­ки и комен­тар съв­мес­т­но с Тодор Радев, София, 2015 изда­тел­с­т­во “Изток-Запад”.
  • Основ­ни позна­ния за китайс­ка­та кул­ту­ра, пре­вод от китайс­ки език, Пекин 2014, дву­е­зич­но изда­ние на изда­тел­с­т­во Beijing Language and Culture University Press.
  • Лек­си­кон на китайс­ки­те сим­во­ли” , Вол­ф­рам Ебер­хард, пре­вод от нем­с­ки, бележ­ки, София 2005, изда­тел­с­т­во “Изток-Запад”.
  • Рели­ги­и­те на Китай”, Дани­ъл Оувър­ма­йър, в: “Рели­ги­оз­ни­те тра­ди­ции на све­та”, пре­вод от анг­лийс­ки, София 2005, изда­тел­с­т­во “Изток-Запад”.
  • Живот в здра­ве — тра­ди­ци­он­ни китайс­ки тех­ни­ки за под­дър­жа­не на добро здра­ве”, Цън Цин­нан и Лиу Дао­цин, пре­вод от анг­лийс­ки, София 2004, Изда­тел­с­т­во “Изток – Запад”.
  •  „Пор­ти­те на Дра­ко­на: Пости­га­не на Вели­ко­то Дао-пътят на съв­ре­мен­ния даос­ки настав­ник Уан Ли“, Чън Кай­гуо и Джън Шун­чао, пре­вод от рус­ки, София 2003, Изда­тел­с­т­во “Изток-Запад”.
  • Пиеш ли вода, мис­ли за изво­ра” – сбор­ник с китайс­ки посло­ви­ци, със­та­ви­тел­с­т­во, пре­вод от китайс­ки, увод­на ста­тия, София 2003, Изда­тел­с­т­во “Изток-Запад”.
  • Древ­ни­ят Китай” (Исто­ри­я­та на Китай от древ­нос­та до 1911г), Хел­виг Шмид Глин­цер, пре­вод от нем­с­ки, София, 2002, изда­тел­с­т­во “Лик”.
  • Непоз­на­ти­ят Изток” – сбор­ник с пре­во­ди на образ­ци от ази­ат­с­ка­та лите­ра­ту­ра, учас­тие с пре­вод от китайс­ки на гл. I от рома­на “В тър­се­не на непов­то­ри­ма­та” от три­ло­ги­я­та “Брон­зо­ва­та епо­ха“ на Уан Сяо­бо, София, 2001, Уни­вер­си­тет­с­ко изда­тел­с­т­во “Св. Кли­мент Охридски”.

Дан­ни за кон­такт:    evelinahein@abv.bghein@uni-sofia.bg