Добромир Григоров Григоров

Работ­ни ези­ци: чеш­ки

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра; пуб­ли­цис­ти­ка; науч­ни тру­до­ве (хума­ни­та­рис­ти­ка)

Крат­ка биог­ра­фия: Пре­по­да­ва­тел в Софийс­кия уни­вер­си­тет „Св. Кли­мент Охрид­с­ки“, доцент по исто­рия на чеш­ка­та и сло­ваш­ка­та лите­ра­ту­ра; автор на кни­ги­те „Милан Кун­де­ра и позна­ни­е­то на рома­на“ (2001) и „Гра­ди­на­та на лите­ра­тур­на­та исто­рия“ (2012). От 2006 до 2010 г. пре­по­да­ва бъл­гар­с­ки език и исто­рия на бъл­гар­с­ка­та лите­ра­ту­ра в Кар­ло­вия уни­вер­си­тет в Пра­га; спе­ци­а­ли­зи­ра в Инс­ти­ту­та за чеш­ка лите­ра­ту­ра към Чеш­ка­та ака­де­мия на науки­те. Член е на редак­ци­он­на­та коле­гия на спи­са­ни­я­та „Slavia“, „Bohemica Litteraria“ и елек­т­рон­но­то спи­са­ние „Littera et Lingua“.

Избра­ни пре­во­ди:

Худо­жес­т­ве­на проза:

 • Дани­е­ла Ход­ро­ва: Тета (роман). София: „Стиг­ма­ти“, 2002, 208 стр.
 • Дани­е­ла Ход­ро­ва: Кака­ви­ди­те (роман). София: „Стиг­ма­ти“, 2005, 262 стр.
 • Хана Анд­ро­ни­ко­ва: Зву­ци­те на слън­че­вия часов­ник (роман). София: „СемаРШ“, 2006, 391 стр.
 • Михал Айваз: Дру­ги­ят град (роман). София: „Стиг­ма­ти“, 2011, 170 стр.
 • Томаш Змеш­кал: Любов­но пис­мо, напи­са­но с кли­но­пис (роман). София: „Бал­ка­ни“, 2013, 344 стр.
 • Яку­ба Катал­па: Нем­ци­те. Геог­ра­фия на загу­ба­та (роман). София: „Сонм“, 2015, 393 стр.
 • Иржи Кра­тох­вил: Бър­нен­с­ки раз­ка­зи (сбор­ник с раз­ка­зи). София: „Сонм“, 410 стр.

Хума­ни­та­рис­ти­ка:

 • Мой­мир Отру­ба: Семи­о­ти­ка и акси­о­ло­гия на меж­ду­тек­с­то­вост­та. // Лите­ра­тур­на мисъл, 1994, бр. 2, с. 46–64
 • Йозеф Кро­ут­вор: Труд­нос­ти със Сред­на Евро­па. // Език и лите­ра­ту­ра, 2005, бр. 1–2, с. 49–74
 • Мар­тин Про­хаз­ка: Въз­ро­де­ни­ят Оси­ан: моде­лът на Мак­фер­сън и про­из­вод­с­тво­то на исто­рич­ност в кул­ту­ра­та на чеш­кия роман­ти­зъм. // Лите­ра­тур­на мисъл, 2002, бр. 1, с. 10–31
 • Вац­лав Хавел: Ана­то­мия на гега. // Homo bohemicus, 2007, бр. 2–3, с. 17–36

Дан­ни за кон­такт:

dobromir_grigorov [at] yahoo.co.uk