Рени Рачева Йотова

Работ­ни ези­ци: френ­с­ки

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра, хуманитаристика

Крат­ка биог­ра­фия: Доц. д‑р Рени  Йото­ва е пре­по­да­ва­тел по френ­с­ко­е­зич­на лите­ра­ту­ра в Катед­ра „Рома­нис­ти­ка“ на СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки“.  Автор на след­ни­те кни­ги (на френ­с­ки език) Jeux de construction : poétique de la géométrie dans le Nouveau Roman, Paris, l’Harmattan, 2006 ; Écrire le viol, Paris, Non Lieu, 2007 ; La Trilogie des jumeaux, Non Lieu, 2011. Пре­во­дач от френ­с­ки на худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра и фило­соф­с­ки есе­та (Жерар дьо Нер­вал, Албер Камю, Жак Елюл и др.). Автор на мно­гоб­рой­ни ста­тии, посве­те­ни на съв­ре­мен­на­та френ­с­ко­е­зич­на лите­ра­ту­ра по теми за прост­ран­с­т­во­то, гра­ни­ца­та, меж­ду­е­зи­чи­е­то, наси­ли­е­то. От 2010 г. ръко­во­ди Фран­ко­фон­с­кия реги­о­на­лен цен­тър за Цен­т­рал­на и Източ­на Евро­па на Меж­ду­на­род­на­та Орга­ни­за­ция на Фран­ко­фо­ни­я­та. Кава­лер на френ­с­кия орден на Ака­де­мич­ни­те пал­ми (2012).

Избра­ни пре­во­ди:

 • Беса Мюф­тиу, „Изпо­ве­ди на изчез­на­ли­те мес­та“, Сонм, 2014.
 • Соня Анге­ло­ва, „Невъз­в­ра­щен­ка“, Сие­ла, 2013.
 • Аго­та Крис­тоф, „Пие­си“, Театърx3, Пано­ра­ма плюс, 2011.
 • Жерар дьо Нер­вал, „Пъте­шес­т­вие из Ори­ен­та“, Алте­ра, 2010.
 • Мишел Трам­б­ле, „Пие­си“, Театърx3, Пано­ра­ма плюс, 2010.
 • Ружа Лаза­ро­ва, „Мав­зо­лей“, Сие­ла, 2009.
 • Фаб­рис Лар­д­ро, „Без­в­ре­мие“, Сие­ла, 2008.
 • Мишел Лая, „Съл­зи­те на мама“, Колиб­ри, 2005.
 • Жак Елюл, „Уни­зе­но­то сло­во“, Гал-Ико, 2003.
 • Исто­рия на нра­ви­те, Лик, 2001.
 • Жан-Пол Сартр, „Екзис­тен­ци­а­лиз­мът е хума­ни­зъм“, Лик, 1997.
 • Албер Камю, „Раз­бун­ту­ва­ни­ят човек“, Лик, 1994.

Награ­ди:

 • Кава­лер на френ­с­кия орден на Ака­де­мич­ни­те пал­ми (2012).
 • Зла­тен медал на Асо­ци­а­ция „Рене­санс фран­сез“ (2014).

Дан­ни за кон­такт: