Маргарита Владимирова Дренска

M DrenskaРабот­ни ези­ци: пор­ту­гал­с­ки и испански

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра, тео­рия и кри­ти­ка на превода

Крат­ка биог­ра­фия: Роде­на на 04.01.1932 в с. Ста­вер­ци, обл. Пле­вен­с­ка. Гим­на­зия завър­ш­ва през 1949 г. в гр. Дуп­ни­ца с отли­чен успех, вис­ше обра­зо­ва­ние — испан­с­ка фило­ло­гия — през 1966 г. в СУ с отли­чен успех, а след това при­до­би­ва спе­ци­ал­ност по съв­ре­ме­нен пор­ту­гал­с­ки език в Кла­си­чес­ки уни­вер­си­тет на град Лиса­бон. Въвеж­да обу­че­ни­е­то по пор­ту­гал­с­ки език в Бъл­га­рия през 1975 г., на ниво лек­то­ра­ти и на уни­вер­си­тет­с­ко ниво. Автор е на пър­ви­те два реч­ни­ка: „Пор­ту­гал­с­ко-бъл­гар­с­ки“ и „Бъл­гар­с­ко-пор­ту­гал­с­ки“ и на пър­ва­та в бъл­гар­с­ка­та и в пор­ту­гал­с­ка­та лин­г­вис­тич­на лите­ра­ту­ра „Фун­к­ци­о­нал­но-кому­ни­ка­тив­на гра­ма­ти­ка“, на някол­ко моног­ра­фии и мно­жес­т­во пуб­ли­ка­ции в бъл­гар­с­ки и чуж­дес­т­ран­ни спе­ци­а­ли­зи­ра­ни изда­ния. Про­фе­сор док­тор по съв­ре­ме­нен пор­ту­гал­с­ки език.

Избра­ни пре­во­ди: Пре­ве­ла е 54 рома­на от пор­ту­гал­с­ки и бра­зил­с­ки авто­ри: от Еса де Кей­рош, Жузе Сара­ма­гу, Жузе Луиш Пей­шо­ту, Жулиу Диниш, Мария Тере­за Майя Гон­за­леш, Жуау Аги­ар, Алис Вией­ра, Жор­жи Ама­ду, Ками­лу Каще­лу Бран­ку, Жузе Луиш Пей­шо­ту, Лижия Божун­га Нунис и т.н.

Награ­ди:

  • От пор­ту­гал­с­ко­то пра­ви­тел­с­т­во, с орден Инфант Дон Енри­ке — 2002 г.;
  • От минис­тъ­ра на кул­ту­ра­та на Бъл­га­рия с орден Цар Симе­он Вели­ки — 2013 г.;
  • От СПБ, номи­ни­ра­на за награ­да­та „Аст­рид Линд­грен“ — 2014 г.

Дан­ни за кон­такт:

  • имейл: mdrenska@abv.bg;
  • дом. тел.: 02 944 01 80;
  • дом. адрес: ул. „Русал­ка“ № 23, 1505 София