Иванка Томова

Работ­ни ези­ци: английски

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: пре­вод от анг­лийс­ки на бъл­гар­с­ки език на худо­жес­т­ве­на и неху­до­жес­т­ве­на литература

Крат­ка биог­ра­фия: Завър­ши­ла съм анг­лийс­ка фило­ло­гия в Софийс­кия уни­вер­си­тет. Рабо­ти­ла съм като репор­тер в БТА, като редак­тор на  анг­ло­е­зич­ни кни­ги в Съю­за на бъл­гар­с­ки­те писа­те­ли и в изда­тел­с­т­ва­та Петър Берон и СИЕЛА.

Избра­ни преводи:

  • Кра­мер сре­щу Кра­мер“, Ейвъ­ри Корман;
  • Богат, беден“ и „Про­сяк, кра­дец“, Ъру­ин Шоу;
  • Пер­ла в коро­на­та“, Пол Скот;
  • В очак­ва­не на вар­ва­ри­те“, Дж. М. Кутси;
  • Тан­ци за влю­бе­ни“, Уилям Тревър;
  • Струк­ту­ра­та на науч­ни­те рево­лю­ции“, Томас Кун;
  • Крат­ка исто­рия на Америка“;
  • Геог­ра­фия на Съе­ди­не­ни­те Щати“.

Награ­ди:

  • Годиш­на награ­да на СПБ за пре­во­да на „Струк­ту­ра­та на науч­ни­те рево­лю­ции“ от Томас Кун.

Дан­ни за кон­такт: