Владимир Георгиев Молев

Работ­ни ези­ци: анг­лийс­ки

Крат­ка биог­ра­фия: Вла­ди­мир Молев е въз­пи­та­ник на Факул­те­та по жур­на­лис­ти­ка и масо­ва кому­ни­ка­ция (спе­ци­ал­нос­ти­те „Кни­го­из­да­ва­не“ и „Връз­ки с общес­т­ве­ност­та”) и на Факул­те­та по сла­вян­с­ки фило­ло­гии (магис­тър­с­ка програ­ма „Пре­во­дач-редак­тор“) на Софийс­кия уни­вер­си­тет „Св. Кли­мент Охрид­с­ки“. Пър­ви­те му стъп­ки в пре­во­да са в област­та на фан­тас­ти­ка­та (от поре­ди­ца­та Star Wars) и на кри­ми­нал­на­та лите­ра­ту­ра (Джон Дик­сън Кар, Пол Дохър­ти, Г. К. Чес­тър­тън). Впос­лед­с­твие се насоч­ва към майс­то­ри­те на късия раз­каз Уилям Саро­ян, Марк Твен, Хен­ри Джеймс, М. Р. Джеймс, Дже­ръм К. Дже­ръм, Чарлз Дикенс и Ивлин Уо. Рабо­ти актив­но в поле­то на дет­с­ко-юно­шес­ка­та лите­ра­ту­ра, като пре­веж­да авто­ри като Джон Хар­динг, Рийф Лар­сън, Луис Сакър и Рик Риър­дън (от поре­ди­ца­та „Пър­си Джак­сън и бого­ве­те на Олимп“).

Избра­ни пре­во­ди:

  • Ан Тай­лър, „Уро­ци по диша­не”, изда­тел­с­т­во „Колиб­ри”
  • Ели­нор Катън, „Све­ти­ла­та”, изда­тел­с­т­во „Лаби­ринт”
  • Джеймс Сол­тър, „Игра и заба­ва”, изда­тел­с­т­во „Лаби­ринт”
  • Карол Риф­ка Брънт, „Кажи на въл­ци­те, че съм си у дома“, изда­тел­с­т­во „Миле­ни­ум“;
  • Джо­на­тан Фран­зен, „Сво­бо­да“, изда­тел­с­т­во „Колиб­ри“;
  • Джо­на­тан Фран­зен, „Поп­рав­ки­те“, изда­тел­с­т­во „Колиб­ри“
  • Джу­но Диас, „Крат­ки­ят чуден живот на Оскар Уао“, изда­тел­с­т­во „Жанет 45“
  • Джон Хар­динг, „Фло­рънс и Джайлс”, изда­тел­с­т­во „Колиб­ри”

Награ­ди:

  • Носи­тел на награ­да­та „Кръс­тан Дян­ков” 2013 г. за пре­во­да на рома­ни­те „Крат­ки­ят чуден живот на Оскар Уао“ от Джу­но Диас (ИК „Жанет 45“, 2013) и на „Поп­рав­ки­те“ от Джо­на­тан Фран­зен (изд. „Колиб­ри“, 2013).

Дан­ни за кон­такт: