Русанка Костова Ляпова

Работ­ни ези­ци:  сръб­с­ки, хър­ват­с­ки, бос­нен­с­ки, македонски

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност:  худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра, ряд­ко – пре­во­ди за бюра, пис­ме­ни и консекутив

Крат­ка биог­ра­фия:

Роде­на съм в Бур­гас (1966 г.), къде­то съм завър­ши­ла Анг­лийс­ка ези­ко­ва гим­на­зия „Г.Милев“. Завър­ши­ла съм ФСФ, спе­ци­ал­ност сър­бо­хър­ват­с­ка фило­ло­гия в „Св. Кл. Охрид­с­ки“ в София. Рабо­ти­ла съм като пре­по­да­ва­тел по сръб­с­ки език във Воен­но­то учи­ли­ще във Вели­ко Тър­но­во, в уни­вер­си­те­ти­те в Плов­див и в София, как­то и във Воен­на Ака­де­мия в София.

Зани­ма­вам се с лите­ра­тур­ни пре­во­ди от 1994 г. и в момен­та съм пре­во­дач на сво­бод­на практика.

Избра­ни пре­во­ди:

  • Бан­кет в Блит­ва“, Мирос­лав Кър­ле­жа, изд. „Бал­ка­ни“, 2004 г.
  • Анто­ло­гия на 33 съв­ре­мен­ни поете­си от Сър­бия, Маке­до­ния и Бъл­га­рия „При­да­вам фор­ма на коп­не­жа“, изд. „СОНМ“, 2004 г.
  • Пей­заж, рису­ван с чай“, Мило­рад Павич, изд. „Алте­ра“, 2009 г.
  • Кра­ва­та е самот­но живот­но“, Давид Алба­ха­ри, изд. Жанет 45, 2011 г.
  • Под натиск, Хит депо, Транс­са­ра­е­во, Апо­ка­лип­сис от Recycle Bin‑a“, Фарук Шехич, изд. „ЕРГО“, 2012 г.
  • Мама Лео­не“, Милен­ко Йер­го­вич, изд. „Жанет 45“, 2014 г.
  • Баба Яга снес­ла яйце“, Дуб­рав­ка Угре­шич, изд. „Пано­ра­ма“, 2014 г.

Награ­ди:

  • 2010 г. награ­да на Съю­за на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия за пре­во­да на „Пей­заж, рису­ван с чай“ на Мило­рад Павич;
  • 2014 г.  награ­да на Съю­за на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия за „ярки пости­же­ния в област­та на пре­во­да“ за „Мама Лео­не“, Милен­ко Йергович.

Дан­ни за кон­такт: