Правилник за присъждане на наградата за художествен превод „Елена Мутева“

 1. Съюзът на преводачите в България (СПБ) учредява ежегодна награда на името на първата българска преводачка Елена Мутева за ярко постижение на млад преводач на художествена литература.
 2. Млад преводач е лице на възраст до 35 години с една или две преведени книги.
 3. Наградата „Елена Мутева“ се присъжда за превод на конкретно произведение, публикувано в периода от 1 юли на предходната до 30 юни на текущата година.
 4. Наградата представлява грамота и парично поощрение при наличието на финансов ресурс.
 5. По преценка на журито наградата може да се раздели между двама души.
 6. С наградата „Елена Мутева“ може да бъдат удостоявани и лица, които не членуват в СПБ.
 7. Носител на наградата „Елена Мутева“ не може да бъде номиниран повторно за същата награда.
 8. За присъждането на наградата секция „Художествена литература“ избира жури до 28 март на съответната година.
 9. СПБ изпраща съобщение за предложения за награда до издателства, Асоциация „Българска книга“, чуждестранни културни институти и посолства у нас, спонсориращи организации и др. до 15 юни на съответната година.
 10. Предложенията за наградата „Елена Мутева“, постъпващи от външни институции, се приемат от администрацията на СПБ до 31 юли и се изпращат своевременно на журито на секция „Художествена литература“.
 11. Журито представя своето мотивирано предложение за награда пред Управителния съвет (УС) на СПБ до 1 септември на съответната година.
 12. Представеното от журито предложение за награда се утвърждава от УС до 20 септември на съответната година.
 13. Наградата за художествен превод „Елена Мутева“ се връчва на 30 септември по случай Международния ден на преводача.

Настоящият правилник е приет от УС на СПБ на заседанието му от 08.07. 2014 г.