Правилник за присъждане на наградата за художествен превод „Елена Мутева“

 1. Съю­зът на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия (СПБ) учре­дя­ва еже­год­на награ­да на име­то на пър­ва­та бъл­гар­с­ка пре­во­дач­ка Еле­на Муте­ва за ярко пости­же­ние на млад пре­во­дач на худо­жес­т­ве­на литература.
 2. Млад пре­во­дач е лице на въз­раст до 35 годи­ни с една или две пре­ве­де­ни книги.
 3. Награ­да­та „Еле­на Муте­ва“ се при­съж­да за пре­вод на кон­к­рет­но про­из­ве­де­ние, пуб­ли­ку­ва­но в пери­о­да от 1 юли на пред­ход­на­та до 30 юни на теку­ща­та година.
 4. Награ­да­та пред­став­ля­ва гра­мо­та и парич­но поощ­ре­ние при нали­чи­е­то на финан­сов ресурс.
 5. По пре­цен­ка на жури­то награ­да­та може да се раз­де­ли меж­ду два­ма души.
 6. С награ­да­та „Еле­на Муте­ва“ може да бъдат удос­то­я­ва­ни и лица, кои­то не чле­ну­ват в СПБ.
 7. Носи­тел на награ­да­та „Еле­на Муте­ва“ не може да бъде номи­ни­ран повтор­но за съща­та награда.
 8. За при­съж­да­не­то на награ­да­та сек­ция „Худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра“ изби­ра жури до 28 март на съот­вет­на­та година.
 9. СПБ изпра­ща съоб­ще­ние за пред­ло­же­ния за награ­да до изда­тел­с­т­ва, Асо­ци­а­ция „Бъл­гар­с­ка кни­га“, чуж­дес­т­ран­ни кул­тур­ни инс­ти­ту­ти и посол­с­т­ва у нас, спон­со­ри­ра­щи орга­ни­за­ции и др. до 15 юни на съот­вет­на­та година.
 10. Пред­ло­же­ни­я­та за награ­да­та „Еле­на Муте­ва“, постъп­ва­щи от вън­ш­ни инс­ти­ту­ции, се при­емат от адми­нис­т­ра­ци­я­та на СПБ до 31 юли и се изпра­щат сво­ев­ре­мен­но на жури­то на сек­ция „Худо­жес­т­ве­на литература“.
 11. Жури­то пред­ста­вя сво­е­то моти­ви­ра­но пред­ло­же­ние за награ­да пред Упра­ви­тел­ния съвет (УС) на СПБ до 1 сеп­тем­в­ри на съот­вет­на­та година.
 12. Пред­ста­ве­но­то от жури­то пред­ло­же­ние за награ­да се утвър­ж­да­ва от УС до 20 сеп­тем­в­ри на съот­вет­на­та година.
 13. Награ­да­та за худо­жес­т­вен пре­вод „Еле­на Муте­ва“ се връч­ва на 30 сеп­тем­в­ри по слу­чай Меж­ду­на­род­ния ден на преводача.

Насто­я­щи­ят пра­вил­ник е при­ет от УС на СПБ на засе­да­ни­е­то му от 08.07. 2014 г.