Весела Тодорова Кацарова

Работ­ни ези­ци: анг­лийс­ки език

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: худо­жес­т­ве­на литература

Крат­ка биог­ра­фия: Роде­на е на 4 юли 1944 г., гр Пер­ник. Завър­ши­ла е Софийс­ка анг­лийс­ка гим­на­зия (1963) и анг­лийс­ка фило­ло­гия в СУ „Кли­мент Охрид­с­ки” (1967). Пре­по­да­ва­тел е по анг­лийс­ка лите­ра­ту­ра в Катед­ра „Анг­ли­цис­ти­ка и аме­ри­ка­нис­ти­ка”, СУ „Кли­мент Охрид­с­ки” от 1976 г. Води­ла е лек­ци­он­ни кур­со­ве в уни­вер­си­те­та Нор­ту­ест, САЩ, през 2000 (по програ­ма „Фул­б­райт”), как­то и в уни­вер­си­те­та в Олбъ­ни, САЩ, през 2005 г. Била е пред­се­да­тел на „Бъл­гар­с­ко­то дру­жес­т­во по бри­та­нис­ти­ка” (2002–2006).

Изда­ла е реди­ца изслед­ва­ния по проб­ле­ми­те на анг­лийс­ка­та лите­ра­ту­ра, как­то и мно­жес­т­во учеб­ни­ци по анг­лийс­ки език.

Избра­ни пре­во­ди:

  • Хоторн, Ната­ни­ъл. Голя­мо­то камен­но лице, „Оте­чес­т­во”, 1982.
  • Дикенс, Чарлс. Домби и син, „Народ­на кул­ту­ра”, 1984.
  • Хар­ди, Томас. Раз­ка­зи, Народ­на кул­ту­ра” 1987.
  • Лесинг, Дорис. Злат­на­та тет­рад­ка, „Лете­ра”, 2008.
  • Джонг, Ери­ка Вене­ция – сере­ни­си­ма, изд. „Едно­рог”, 1999.
  • Ели­ът, Джордж. Мидъл­марч, „Колиб­ри”, 2012.
  • Ели­ът, Джордж. Адам Бийд, „Колиб­ри”, 2015.
  • Ели­ът, Джордж. Сай­лъс Мар­нър. Повдиг­на­ти­ят воал. „Колиб­ри”, 2018.

Награ­ди:

  • Награ­да от СПБ на наци­о­нал­ния преглед през 2010 за пре­во­да на Злат­на­та тет­рад­ка от Дорис Лесинг.

Дан­ни за кон­такт: