Daily Archives: April 5, 2021

Проф. Александър Шурбанов на 80 години!

В своя твор­чес­ки път Алек­сан­дър Шур­ба­нов обо­га­ти бъл­гар­с­ка­та кул­ту­ра с образ­цо­ви­те си пре­во­ди на чети­ри­те вели­ки тра­ге­дии на Шек­с­пир („Хам­лет“, „Мак­бет“, „Оте­ло“ и „Крал Лир“), „Кен­тър­бъ­рийс­ки раз­ка­зи“ на  Джеф­ри Чосър, „Изгу­бе­ни­ят рай“ на  Джон Мил­тън, анто­ло­ги­я­та „Анг­лийс­ка поезия“ и мно­го дру­ги. Редак­тор, рецен­зент, кон­сул­тант, със­та­ви­тел, автор на пред­го­во­ри към реди­ца кни­ги и анто­ло­гии от анг­ло­е­зич­на­та лите­ра­ту­ра, изда­де­ни у нас. Той изве­де как­то спе­ци­ал­ност­та Анг­лийс­ка фило­ло­гия, така и бъл­гар­с­ко­то Шек­с­пи­роз­на­ние и пре­вод на изклю­чи­тел­но висо­ко ниво, призна­то от све­тов­ни уни­вер­си­те­ти и спе­ци­а­лис­ти. Него­во зна­чи­мо, при­нос­но дело са и голям брой лите­ра­ту­ро­вед­с­ки изслед­ва­ния, посве­те­ни на Шек­с­пир и поети­ка­та на Анг­лийс­кия рене­санс, пуб­ли­ку­ва­ни у нас и в чуж­би­на. Водещ анг­ли­цист и оби­чан уни­вер­си­тет­с­ки пре­по­да­ва­тел, под­гот­вил някол­ко поко­ле­ния фило­ло­зи и пре­во­да­чи, част от кои­то вече про­дъл­жа­ват успеш­но него­во­то дело.

Талан­т­лив и ори­ги­на­лен поет и есе­ист със свой глас, пре­веж­дан и ценен и в чуж­би­на, Алек­сан­дър Шур­ба­нов е сред най-доб­ри­те ни съв­ре­мен­ни поети, автор на еди­на­де­сет поети­чес­ки и на седем есе­ис­тич­ни книги.

Проф. Шур­ба­нов е носи­тел на реди­ца награ­ди за при­нос към бъл­гар­с­ка­та лите­ра­ту­ра и кул­ту­ра: „Хрис­то Г. Данов“, „Поче­тен Аске­ер“, „Гео Милев“, Голя­ма­та награ­да на Пор­тал Кул­ту­ра за изклю­чи­те­лен при­нос в поети­чес­ко­то и пре­во­да­чес­ко­то изкус­т­во (2016 г.), как­то и на реди­ца награ­ди на Съю­за на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия, чий­то дъл­го­го­ди­шен акти­вен член е, рабо­тил е за Упра­ви­тел­ния съвет на СПБ, учре­ди­тел и пър­ви пред­се­да­тел е на Каби­не­та на мла­дия преводач.

Чес­ти­та годиш­ни­на, про­фе­сор Шур­ба­нов, бъде­те здрав, за да ни рад­ва­те с Ваша­та поезия и вели­ко­леп­ни­те си пре­во­ди още дъл­ги години!

По слу­чай праз­ни­ка при­пом­ня­ме един инте­ре­сен раз­го­вор на Огнян Стам­бо­ли­ев с проф. Шур­ба­нов, и два откъ­са от ско­рош­ни него­ви пре­во­ди: от „Дорде­то слън­це­то се пръс­не“ на Дилан Томас и от „Сам­сон аго­нис­тът“ на Джон Мил­тън.